Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

ściągi na TR- egzamin cz 1


Prowadzący Kazimierz Dreszer
Informacja dla prowadzących
Podgląd

egzamin cz 1.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1.Narysować i opisać układ rzutów prostokątnych oraz wyjaśnić na czym polega rzutowanie prostokątne

A-rzut z przodu(główny); B-rzut z góry; C-rzut od lewej strony; D-rzut od prawej strony; E-rzut od dołu; F-rzut z tyłu.

Rzutowanie prostokątne polega na przedstawieniu przedmiotu na jednym rysunku za pomocą dwóch lub więcej rzutów prostokątnych. Jeżeli umieścimy przedmiot wewnątrz wyobrażalnego.Prostopadłościanu, którego ściany  są rzutami i po wyznaczeniu rzutów prostokątnych przedmiotu na wszystkich rzutniach rozwiniemy prostopadłościan na płaszczyźnie to  otrzymamy układ rzutów prostokątnych. Przedmiot powinien być nakreślony w takiej liczbie rzutów jaka jest niezbędna do jego jednoznacznego przedstawienia i zwymiarowania.

2.Wyjaśnić w jaki sposób powstaje rysunek przedmiotu w przekroju i jak się go oznacza

Rysunek przedmiotu w przekroju powstaje przez

- przecięcie go (w wyobraźni) płaszczyzną przechodzącą przez interesujące nas szczegóły  konstrukcyjne przedmiotu

- odrzucenie tej części przedmiotu, która znajduje się przed płaszczyzną przekroju. W ten sposób zostaje odsłonięta część wewnętrzna przedmiotu znajdująca się poza płaszczyzną przekroju.W zależności od położenia płaszczyzny cięcia przekrojowe dzielimy na: pionowe przekrojów poziome. Płaszczyzny przekrojów oznacza się dwiema krótkimi, nie przecinającymi zewnętrznego zarysu przedmiotu grubymi kreskami, oraz dwiema jednakowymi wielkimi literami alfabetu, które pisze się obok strzałek wskazujących kierunek rzutowania przekroju. Przekroje kreskuje się liniami ciągłymi cienkimi, pod kątem 45° do głównych płaszczyzn przedmiotu. Na rysunkach złożeniowych kreskowanie przekrojów stykając się  ze sobą części powinno różnić się kierunkiem oraz jeżeli jest to możliwe – podziałką.

3.Podaj zasady obowiązujące przy wymiarowaniu rysunków technicznych

Zasady wymiarowania

- podajemy tylko wymiary konieczne

- każdy konieczny wymiar podajemy tylko jeden raz

- ze wzg. Na przewidywany przebieg wykonywania przedmiotu wymiary konieczne mogą być różne

- zasada nie zamykania łańcucha wymiarowego. Jeżeli następuje kilka wymiarów jeden za drugim i ich wymiar łączony to najmniej istotny wymiar pomijamy

-   Wymiaruje się za pomocą liczb i linii wymiarowych (głównych i pomocniczych) - słowne są zakończone strzałkami,

- Wymiary umieszcza się zwykle poza zarysem przedmiotu, posługując się pomocniczymi liniami wymiarowymi będącymi przedłużeniem linii rysunkowych,

-  linie wymiarowe nie powinny się przecinać,

- Wymiary liniowe podaje się w milimetrach z pominięciem przy liczbie skrótu mm, wymiary kątowe podaje się w stopniach i minutach np. 40°15". 9 Liczby wymiarowe pisze się pismem pochyłym rysunkowym nad głównymi liniami wymiarowymi, w środku ich długości.

- pomocnicze linie wymiarowe nie powinny przecinać linii wymiarowych głównych

-wymiary liniowe podaje się w mm

4.Podaj definicję twardości materiału i opisać jedną z metod jej określania

Twardość jest to opór stawiany przez materiał podczas wciskania w niego innego twardszego materiału. Met.  badania twardości to: met Brinella, Rockwella i Vickersa.

Pomiar twardości met Brinella polega na wciskaniu w badany materiał pod obciążeniem F twardej kalibrowanej kulki stalowej o średnicy D. Pod wpływem wciskanej kulki w badany materiał powstanie w mm kulisty odcisk, którego średnice mierzy się za pomocą dokładnej lupy. Znając średnicę odcisku twardość odczytuje się  z tablic. Twardość Brinella oznacza się symbolem HB

5.Wymienić rodzaje obróbki cieplnej stali oraz podać cel ich stosowania

Obróbki cieplne: hartowanie -stosowane w celu podwyższenia twardości i wytrzymałości stali na rozciąganie: odpuszczanie -przedmioty stalowe podczas hartowania stają się twarde i kruche. W celu zmniejszenia kruchości oraz zabezpieczenia przed pęknięciem stosowane jest odpuszczanie, w czasie odpuszczania ulega nieznacznemu zmniejszeniu twardość, ale wzrasta ciągliwość oraz udarność; wyżarzanie -polega na nagrzaniu materiału dościgle określonej temperatury, wygrzaniu w niej i powolnym ostudzeniu do temperatury otoczenia, wyróżnia się wyżarzanie ujednorodniające, normalizujące, odprężające, zmiękczające, rekrystalizujące, odpuszczające, i starzące. Wyżarzanie odprężające stosuje się np.w celu usunięcia lub zmniejszenia naprężeń własnych, powstałych w materiale wskutek obróbki plastycznej na zimno, odlewania spawania.

6.Podaj różnice między stalą i żeliwem oraz między brązem i mosiądzem.

Zarówno żeliwo jak i stal otrzymuje się z surówki wielkopiecowej. Żeliwo ma zawartość węgla 2,5-3,5% w postaci cementytu lub grafitu, zawiera też fosfor i siarkę. Natomiast stal zawiera 2% węgla, ma prawie całkowicie wypaloną siarkę i fosfor, ale zawiera inne domieszki wzmacniające jej wytrzymałość np. M o , K o , S i , W o których żeliwo nie zawiera. Brąz jest stopem miedzi 80% i cyny 20% wykorzystywany jest do wyrobu panewek, kurków do wody., przekładni silnikowej, jest twardy i posiada dobre wł. odlewnicze, odporny jest na korozję. Natomiast mosiądz jest stopem miedzi 65% i cynku 33%, jest plastyczny, stosowany jest do wyrobu armatury kotłowej, klamek.

7.Wymienić rodzaje połączeń stałych rozłącznych części maszyn oraz wskazać różnice w budowie i przenoszeniu obciążeń klinem i wypustem.

Połączenia stale rozłączne dają się wielokrotnie łączyć i rozłączać bez uszkodzenia części łączo