Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

ściągi na TR- egzamin cz 1


Prowadzący Kazimierz Dreszer
Informacja dla prowadzących
Podgląd

egzamin cz 1.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1.Narysować i opisać układ rzutów prostokątnych oraz wyjaśnić na czym polega rzutowanie prostokątne

A-rzut z przodu(główny); B-rzut z góry; C-rzut od lewej strony; D-rzut od prawej strony; E-rzut od dołu; F-rzut z tyłu.

Rzutowanie prostokątne polega na przedstawieniu przedmiotu na jednym rysunku za pomocą dwóch lub więcej rzutów prostokątnych. Jeżeli umieścimy przedmiot wewnątrz wyobrażalnego.Prostopadłościanu, którego ściany  są rzutami i po wyznaczeniu rzutów prostokątnych przedmiotu na wszystkich rzutniach rozwiniemy prostopadłościan na płaszczyźnie to  otrzymamy układ rzutów prostokątnych. Przedmiot powinien być nakreślony w takiej liczbie rzutów jaka jest niezbędna do jego jednoznacznego przedstawienia i zwymiarowania.

2.Wyjaśnić w jaki sposób powstaje rysunek przedmiotu w przekroju i jak się go oznacza

Rysunek przedmiotu w przekroju powstaje przez

- przecięcie go (w wyobraźni) płaszczyzną przechodzącą przez interesujące nas szczegóły  konstrukcyjne przedmiotu

- odrzucenie tej części przedmiotu, która znajduje się przed płaszczyzną przekroju. W ten sposób zostaje odsłonięta część wewnętrzna przedmiotu znajdująca się poza płaszczyzną przekroju.W zależności od położenia płaszczyzny cięcia przekrojowe dzielimy na: pionowe przekrojów poziome. Płaszczyzny przekrojów oznacza się dwiema krótkimi, nie przecinającymi zewnętrznego zarysu przedmiotu grubymi kreskami, oraz dwiema jednakowymi wielkimi literami alfabetu, które pisze się obok strzałek wskazujących kierunek rzutowania przekroju. Przekroje kreskuje się liniami ciągłymi cienkimi, pod kątem 45° do głównych płaszczyzn przedmiotu. Na rysunkach złożeniowych kreskowanie przekrojów stykając się  ze sobą części powinno różnić się kierunkiem oraz jeżeli jest to możliwe – podziałką.

3.Podaj zasady obowiązujące przy wymiarowaniu rysunków technicznych

Zasady wymiarowania

- podajemy tylko wymiary konieczne

- każdy konieczny wymiar podajemy tylko jeden raz

- ze wzg. Na przewidywany przebieg wykonywania przedmiotu wymiary konieczne mogą być różne

- zasada nie zamykania łańcucha wymiarowego. Jeżeli następuje kilka wymiarów jeden za drugim i ich wymiar łączony to najmniej istotny wymiar pomijamy

-   Wymiaruje się za pomocą liczb i linii wymiarowych (głównych i pomocniczych) - słowne są zakończone strzałkami,

- Wymiary umieszcza się zwykle poza zarysem przedmiotu, posługując się pomocniczymi liniami wymiarowymi będącymi przedłużeniem linii rysunkowych,

-  linie wymiarowe nie powinny się przecinać,

- Wymiary liniowe podaje się w milimetrach z pominięciem przy liczbie skrótu mm, wymiary kątowe podaje się w stopniach i minutach np. 40°15". 9 Liczby wymiarowe pisze się pismem pochyłym rysunkowym nad głównymi liniami wymiarowymi, w środku ich długości.

- pomocnicze linie wymiarowe nie powinny przecinać linii wymiarowych głównych

-wymiary liniowe podaje się w mm

4.Podaj definicję twardości materiału i opisać jedną z metod jej określania

Twardość jest to opór stawiany przez materiał podczas wciskania w niego innego twardszego materiału. Met.  badania twardości to: met Brinella, Rockwella i Vickersa.

Pomiar twardości met Brinella polega na wciskaniu w badany materiał pod obciążeniem F twardej kalibrowanej kulki stalowej o średnicy D. Pod wpływem wciskanej kulki w badany materiał powstanie w mm kulisty odcisk, którego średnice mierzy się za pomocą dokładnej lupy. Znając średnicę odcisku twardość odczytuje się  z tablic. Twardość Brinella oznacza się symbolem HB

5.Wymienić rodzaje obróbki cieplnej stali oraz podać cel ich stosowania

Obróbki cieplne: hartowanie -stosowane w celu podwyższenia twardości i wytrzymałości stali na rozciąganie: odpuszczanie -przedmioty stalowe podczas hartowania stają się twarde i kruche. W celu zmniejszenia kruchości oraz zabezpieczenia przed pęknięciem stosowane jest odpuszczanie, w czasie odpuszczania ulega nieznacznemu zmniejszeniu twardość, ale wzrasta ciągliwość oraz udarność; wyżarzanie -polega na nagrzaniu materiału dościgle określonej temperatury, wygrzaniu w niej i powolnym ostudzeniu do temperatury otoczenia, wyróżnia się wyżarzanie ujednorodniające, normalizujące, odprężające, zmiękczające, rekrystalizujące, odpuszczające, i starzące. Wyżarzanie odprężające stosuje się np.w celu usunięcia lub zmniejszenia naprężeń własnych, powstałych w materiale wskutek obróbki plastycznej na zimno, odlewania spawania.

6.Podaj różnice między stalą i żeliwem oraz między brązem i mosiądzem.

Zarówno żeliwo jak i stal otrzymuje się z surówki wielkopiecowej. Żeliwo ma zawartość węgla 2,5-3,5% w postaci cementytu lub grafitu, zawiera też fosfor i siarkę. Natomiast stal zawiera 2% węgla, ma prawie całkowicie wypaloną siarkę i fosfor, ale zawiera inne domieszki wzmacniające jej wytrzymałość np. M o , K o , S i , W o których żeliwo nie zawiera. Brąz jest stopem miedzi 80% i cyny 20% wykorzystywany jest do wyrobu panewek, kurków do wody., przekładni silnikowej, jest twardy i posiada dobre wł. odlewnicze, odporny jest na korozję. Natomiast mosiądz jest stopem miedzi 65% i cynku 33%, jest plastyczny, stosowany jest do wyrobu armatury kotłowej, klamek.

7.Wymienić rodzaje połączeń stałych rozłącznych części maszyn oraz wskazać różnice w budowie i przenoszeniu obciążeń klinem i wypustem.

Połączenia stale rozłączne dają się wielokrotnie łączyć i rozłączać bez uszkodzenia części łączonych i łączących. Zaliczamy do nich Połączenia: gwintowe, klinowe, wpustowe, wielo wpustowe, sworzniowe, oraz kołkowe.

Różnica pomiędzy klinami a wypustami polega na tym że wpusty nie mają zbieżności.

9. Podać różnicę między spawaniem, lutowaniem i zgrzewaniem

Spawanie jest to proces łączenia metali wskutek miejscowego stopienia za pomocą płomienia acetylenowego lub prądu elektrycznego, przy użyciu metali dodatkowych. Stopione metale spływają do tzw. krateru, gdzie mieszają się ze sobą i zastygają tworząc spoinę. Zgrzewanie natomiast jest łączeniem spoinowym ale z zastosowaniem docisku i bez stosowania metalu dodatkowego. Źródłem ciepła jest tu prąd elektryczny. Lutowanie w przeciwieństwie do zgrzewania i spawania nie polega na stopieniu metali łączonych, lecz połączenia ich za pomocą lutowia ( stopu metali o temp. topnienia niższej od temp. top. łączonych metali)

10. Podać podstawowe różnicę  między osią i wałem oraz między łożyskiem ślizgowym i tocznym .

Oś-to część maszyn które nie przenoszą momentu skręcającego, narażone na zginanie; sąto także części ruchome obracające się na nich części osadzone i na stałe Wał-przenosi moment skręcający, natomiast wał obraca się

W łożysku ślizgowym czop wału  styka sic bezpośrednio z powierzchnią otworu łożyska. Pomiędzy tymi elementami w czasie obrotu wału występuje tarcie ślizgowe. Natomiast w łożyskach tocznych tarcie ślizgowe jest zastąpione tarciem tocznym w skutek umieszczenia między powierzchnią  czopa i panwi elementów toczny w postaci kulek, wałeczków, baryłek, stożków lub igiełek.

11.Wymienić rodzaje łożysk tocznych ze względu na kierunek przenoszenia obciążeń oraz podać ich zastosowanie.

Łożyska toczne dzieli się na wzdłużone, poprzeczne oraz poprzeczno-wzdłużone, zwane skośnymi. W łożyskach tocznych tarcie ślizgowe jest zastąpione tarciem tocznym wskutek umieszczenia między powierzchnią czopa i Panwi elementów tocznych w postaci kulek wałeczków, baryłek, stożków i igieł.

12. Wymienić rodzaje przekładni zębatych oraz podać wzór na obliczanie przełożenia.

Przekładnie zębate przenoszą ruch obrotowy z wału  napędzającego na wał napędzany dzięki zazębieniu się  zębów kół zębatych osadzonych na wałach. W zależności od położenia wałów względem siebie dzieli się je na;

- zębate czołowe (zewnętrze lub wewnętrzne)

- zębate stożkowe (gdy wały są pod kątem)

- przekładnie ślimakowe ( pod kątem prostym)

Wyróżnia się też przekładnie o zębach blaszkowych i zębach skośnych.

Wzór na przełożenie przekładni:

I=n 2 /n 1 = D 1 /D 2 = Z 1 /Z 2

N 1 prędkość obrotowa wału napędzającego

N 2 - prędkość wału napędzanego

D 1 - średnica koła napędzającego,

D 2 napędzanego

Z 1 liczba zębów koła napędzającego.

Z 2 napędzanego

13.Wskazać zasadnicze różnice w budowie i działaniu między przekładnią pasową a łańcuchową oraz podać przykłady ich zastosowania

Przekładnie łańcuchowe składają się z dwóch kół łańcuchowych. W zależności od rodzaju łańcucha dzieli się  je na; 1...z łańcuchem drabiniastym,

2...z łanc. pierścieniowym,

3... z łanc. haczykowym,

4... z lanc. zębatym.

Przekładnia pasowa-do przeniesienia napędu wykorzystuje się silę tarcia, składa się ona z dwóch lub  więcej kół pasowych połączonych pasem.

W zależności od budowy pasa dzielimy je na;

1... z pasem płaskim,

2.. .z pasem klinowym,

3... z pasem zębatym lub okragłym.

W zależności od położenia osi kół dzielimy je na;

- otwarte,

-półskrzyżowane

- skrzyżowane.

14.Wymień rodzaje pasów stosowanych w przekładniach  pasowych  oraz podać krótką charakterystykę ich pracy  i przykłady zastosowanie.

rodzaje pasów stosowanych w przekładniach  pasowych : - pas płaski ,- pas okrągły,- pas klinowy , - pas zębaty .

15.Podać różnice miedzy  prądem stałym, zmiennym i przemiennym .

Prąd stały -jest to prąd który nie  zmienia natężenia i kierunku przepływu w jednostce czasu. Prąd zmienny natomiast zmienia natężenie i kierunek przepływu w jednostce czasu ( ma wartość sinusoidalną).

Prąd przemienny - jest to prąd, który zmienia okresowo wartość natężenia, a jego  wartość średnia jest równa zeru.

16.Jakie wielkości charakteryzują prąd przemienny

Prądem przemiennym nazywamy taki prąd, którego zmienność w czasie okresowo powtarza się, przy czym suma wszystkich prądów chwilowych w każdym okresie jest równa zeru. Wartości chwilowe napięcia, natężenia i innych wielkości oznaczamy małymi symbolami (u, i ) natomiast wartość skuteczne dużymi symbolami.  Największa wartość chwilowa dodatnia lub  ujemna jaką osiąga  wielkość sinusoidalnie zmienna, i nazywa się wartością szczytową lub amplitudą (Um, Im). Czas po upływie którego powtarzają się ponownie wartości chwilowe napięcia i natężenia nosi nazwę prądu przemiennego; jest oznaczony T. Zmiany jakie zachodzą w ciągu okresu, określa się cyklem prądu przemiennego, liczbę cykli w ciągu sekundy, czy! odwrotność okresu nazywa się częstotliwością prądu przemiennego i oznacza się £ =l/T lub T- I/f

17. W jaki  sposób wytwarzany jest  prąd przemienny trójfazowy . Oraz wymienić sposoby łączenia uzwojeń prądnicy trójfazowej?

Prąd trójfazowy wytwarzany jest w prądnicach lub alternatorach. Prądnica posiada trzy cewki zwane fezami, umieszczone są co 120 0 na obwodzie stojana, wirnik tych prądnic stanowi elektromagnes zasilany prądem stałym. Pod wpływem wirującego strumienia powstają w poszczególnych fazach przemienne SEM, przesunięte względem siebie o 120°.

Sposoby  łączenia  uzwojeń prądnicy trójfazowej: - w gwiazdkę i w  trójkąt.

Umożliwiaja one  przesyłanie prądu trójfazowego za pomoca  sieci cztero-  lub  trójprzewodowych.

18. Przedstawić zależności występujące miedzy napięciem U p i prądem I p przewodowym a  napięciem U f i  prądem  I f fazowym przy połączeniu uzwojeń prądnicy trójfazowej w trójkąt   i  w  gwiazdę.

Up , U f . –napięcie przewodowe i fazowe.

I P , I f – natężenie przewodowe i fazowe .

Przy połączeniu w gwiazdę napięcie przewodowe(Up) wynosi

Up= √3•U f

połączeniu w trójkąt jest ono równe napięciu fazowemu Up=U f .

Natężenie prądu płynącego w przewodach  fazowych nazywamy prądem przewodowym(I p )., natomiast płynącego w fazach – prądem fazowym(I f ) .

Przy połaczeniu w trojkąt  natężenie prądu przewodowego I p = √3•I f

A przy połaczeniu w gwiazdkę   I P =I F

19.Opisać budowę i działanie asynchronicznego silnika trójfazowego zwartego prądu przemiennego

Budowa – silnik asynchroniczny (indukcyjny) składa się z części ruchomej – wirnika i z nieruchomej- stojana. Stojan zbudowany jest z korpusu, stanowiącego obudowę silnika oraz rdzenia umieszczonego wewnątrz korpusu. Rdzeń wykonany jest ze stalowych blach magnetycznych odizolowanych od siebie, wewnątrz których są żłobki z uzwojeniami. Uzwojenie silnika trójfazowego składa się z trzech oddzielnych jednakowych uzwojeń (faz) przesuniętych względem siebie o 120 0 . Początki i końce faz wyprowadzone są na zewnątrz od tabliczki zaciskowej. Wirnik silnika asynchronicznego zwartego składa się z rdzenia w kształcie walca wykonanego z blach stalowych wzajemnie odizolowanych. W żłobkach na zewnętrznej powierzchni walca umieszcza się uzwojenie wirnika z szeregu prętów miedzianych lub aluminiowych, zwartych na obu końcach pierścieniami. Działanie: jeżeli uzwojenie stojana podłączymy do sieci trójfazowej to popłynie w nim prąd, który wytworzy w stojanie wirujące pole magnetyczne. Linie magnetyczne wirującego pola będą przecinały pręty klatki wirnika, wytwarzając w nich SEM indukcji pod wpływem której w zwartych prętach klatki popłyną prądy indukcyjne

20.Wymienić sposoby łączenia uzwojeń silnika trójfazowego zwartego oraz wyjaśnić od czego one zależą.

Sposób łączenia uzwojeń silnika trójfazowego w trójkąt lub gwiazdę zależy od napięcia przewodowego U p sieci zasilającej oraz napięcia znamionowego (roboczego) U f na jkie nawinięte są uzwojenia stojana. Przy podłączeniu uzwojeń silnika w trójkąt każda z cewek jest zasilana prądem o napięciu U f równy przewodowemu sieci U p , natomiast przy połączeniu w gwiazdę, prądem o napięciu U f mniejszym 1,73 razy od napięcia U p sieci.

22. Wyjasnic na czym polega rozruch silnika asynchronicznego trójfazowego za pomocą przełącznika gwiazda- trójkąt.

Przy uruchomieniu silnika uzwojenie stojana łączy się najpierw  gwiazdę, potem gdy silnik osiągnie największą liczbę obrotów przełącznik przestawia się w położenie trójkąt. Każda z faz będzie wówczas pod pełnym napięciem i silnik osiągnie nominalną prędkość obrotową.

35. Wymienić czynniki, które należy uwzględnić przy wyborze silnika elektrycznego do napędu maszyny.

- silnik powinien być dostosowany do warunków otoczenia, w których będzie pracował. Powinniśmy uwzględnić tu: temp, wilgotność, zapylenie.

- silnik powinien odpowiadać parametrami  mechanicznymi maszynie, która napędza. Bierzemy tu pod uwagę moment obrotowy, moment rozruchowy, przeciągliwość i obroty, moc znamionowa.

23. Wymienić czynniki, które należy uwzględnić przy wyborze silnika elektrycznego do napędu maszyny .

- silnik powinien być dostosowany do warunków otoczenia, w których będzie pracował. Powinniśmy uwzględnić tu: temp, wilgotność, zapylenie.

- silnik powinien odpowiadać parametrami  mechanicznymi maszynie, która napędza. Bierzemy tu pod uwagę moment obrotowy, moment rozruchowy, przeciągliwość i obroty, moc znamionowa.

24. Wymienić podstawowe  układy wchodzące w skład budowy silnika spalinowego i podać ich przeznaczenie

- układ korbowy -  przejmuje siłe nacisku rozprężajacych się gazów  przez tłoki i zamienia  ruch posuwowo- zwrotny tłoków  na  ruch obrotowy   wału korbowego.

- układ rozrządów – steruje pracą silnika, tzn. umożliwia w odpowiednim czasie napełnienie cylindrów mieszanką paliwowo powietrzną lub powietrzem oraz usunięciu gazów spalinowych z cylindrów.

- układ zasilania – doprowadza do cylindrów paliwo i powietrze oraz wytwarza mieszankę.

- układ smarowania- umożliwia doprowadzenie oleju między współpracujące ruchome części silnika zmniejszając współczynnik tarcia i zwiększając trwałość.

- układ chłodzenia- zapewnia optymalną temp. Pracy silnika (około 85 0 C).

- układ zapłonowy- ( w silnikach gaźnikowych) w odpowiednim czasie wytwarza iskrę elektryczną i umożliwia zapalenie uprzednio przygotowanej mieszanki.

25. Wyjaśnić pojęcia „stopień sprężenia” tłokowego silnika spalinowego oraz dokonać podziału silników ze względu na jego wielkość.

Silniki dzielimy na wysokoprężne i niskoprężne. W silnikach niskopr. Proces spalania można podzielić na 2 okresy. Okres wstępu, który trwa od chwili przeskoczenia iskry między elektrodami świecy aż do chwili pełnego zapłonu mieszanki i który charakteryzuje wyraźny wzrost ciśnienia. 2 okres właściwego spalania-charakt.dłuższy wzrost ciśnienia w cylindrze kończy się w chwili osiągnięcia najwyższego ciśnienia które występuje podczas roboczego suwu tłoka. Następnie następuje dopalanie resztek pozostałego paliwa. W SILNIKACH WYSOKOPRĘŻNYCH proces spalania można podzielić na 3 okresy. 1 okres opuznienia zapłonu zaczyna się w chwili nastąpienia zapłonu paliwa. 2 okres rozprzestrzeniania się płomienia trwa od chwili samozapłonu paliwa całą komorę spalania aż do momentu rozprzestrzeniania się płomienia na całą komorę spalania. Okres ten charter.się wzrostem temp. I znacznym wzrostem ciśnienia gazów. Tutaj spala się prawie całe paliwo dostarczane przez wtryskiwacz w 1 i 2 okresie. 3 okres końcowy rozpoczyna się w chwili gdy wtryskiwane do cylindra paliwo zapala się od razu po wtryśnięciu z wtryskiwacza a jednocześnie płomień ogarnął całe wnętrze cylindra. Tutaj następuje nieznaczny wzrost ciśnienia. STOPIEŃ SPRĘŻENIA-charakteryzujący prace silnika. Stosunek pojemności całkowitej do pojemności komory sprężenia. Dla silników niskoprężnych wynosi 4-10,5 a dla wysokoprężnych 12-22. E=Vc/Vk; n do e u dołu=energia oddziaływania w postaci pracy mechanicznej/energia dostarczona do silnika w postaci paliwa.

26.Opisać zasadę działania silnika czterosuwowego czterosuwowego zapłonem samoczynnym.

Działanie silnika wysokoprężnego oparte jest na wykorzystaniu energii chemicznej paliwa płynnego przez jj na energię cieplną, a tę z kolei na pracę użyteczną. Przebieg tego procesu: cylinder zostaje napełniony powietrzem, które ulega sprężeniu do małej objętości. W otoczeniu tak sprężonego powietrza spala się paliwo. Spalanie powoduje powstanie gazów spalinowych o wysokiej temp i energii wewnętrznej, które rozprężając się wykonują pracę użyteczną. Cykl pracy tego silnika zawarty jest w 4 suwach: ssania sprężania, praca, wydech.

27.Wymienić podstawowe różnice w budowie i działaniu między czterosuwowym silnikiem spalinowym z zapłonem iskrowym i samoczynnym

Silnik czterosuwowy o zapłonie samoczynnym - nie posiada układu zasilania, paliwa ciekłe średnie, ciężki(olej napędowy); sposób wytworzenia mieszanki wewnątrz cylindra wtrysk paliwa; układem zasilania jest pompa wtryskowa, wtryskiwacze; stopień sprężania ε=12-22; rozrząd zaworowy, szczelinowy. Silnik czterosuwowy o zapłonie iskrowym -układ zasilania to aparat zapłonowy, świece; rodzaje paliwa to ciekłe lekkie (benzyna); sposób tworzenia się mieszanki to na zewnątrz cylindra w gaźniku; układem zasilania jest gaźnik; stopień sprężania ε=4-10; rozrząd zaworowy, szczelinowy.

28. Wymienić elementy budowy układu korbowo-tłokowego silnika i podać i przeznaczenie.

Układ korbowo- tłokowy- przejmuje siłę nacisku rozprężających gzów poprzez … oraz zmienia ruch posuwa.. zwrotny tłoków na ruch obrotowy wału korbowego za pomocą korbowodów. Budowa- cylindry umieszczone w kadłubie, tłoki, pierścienie tłokowe (uszczelniające, zaganiające, smarujące) sworzenie tłokowe, korbowód, wał korbowy, koło zamachowe. Kadłub silnika stanowi szkielet, na którym mocowane są mechanizmy silnika. Cylindry stanowią komory wewnątrz, których następuje spalanie mieszanki paliwowo powietrznej. Tłoki stanowią ruchomą części zamykające komory spalania, przenoszące wysokie ciśnienie rozprężających się gazów przez sworzeń tłokowy korbowód na wał korbowy. Pierścienie tłokowe tworzą labiryntowe zamknięcie tłoka w cylindrze

- p. uszczelniające, oraz rozprowadzają Olek po gładzi cylindra oraz usuwają jego nadmiar

– p. zagarniające – smarujące. Sworzeń tłokowy umożliwia przegubowe połączenie tłoka z korbowodem, natomiast korbowód łączy przegubowo tłok z wałem korbowym. Wał korbowy przyjmuje za pomocą korbowodów pracę tłoków zmieniając ruch posuwisto zwrotny tłoków i wahadłowy korbowodów na ruch obrotowy. Koło zamachowe służy do zmniejszania nierównomierności pracy silnika oraz do ułatwiania rozruchu.

29.Wyjaśnić na czym polega rozrząd tłokowy i zaworowy oraz wymienić elementy wchodzące w skład budowy górnozaworowego układu rozrządu.

Układ rozrządu – steruje pracą silnika tzn. umożliwia w odpowiednim czasie napełninie cylindrów mieszanką paliwowo powietrzną lub powietrzem oraz usunięciu gzów spalinowych z cylindrów. Układ rozrządu górnozaworowy ma zawory umieszczone na głowicy. Budowa; zawory, prowadnice zaworów, sprężyny zaworowe z talerzykami i zabezpieczającymi, dźwigienki zaworowe, wsporniki osi dźwigienek, drążki popychaczy, popychacze, wałek rozrządu, koła napędu, wałka rozrządu. Układ zaworowy ma zastosowanie w silnikach czterosuwowych.

30.Wymienić sposoby smarowania silników spalinowych oraz role jakie spełnia olej w układzie smarowania

Sposoby smarowania: ciśnieniowe(wprowadzanie oleju pod ciśnieniem); rozbryzgowe(rozbryzgiwanie łbem korbowodu oleju zawartego w misie olejowej);mieszane(ciśnieniowe+rozbryzgowe); mieszankowe.

Układ smarowania- umożliwia doprowadzenie oleju między współpracujące ruchome części silnika zmniejszając trwałość tych elementów. Olej w tym układzie spełnia następującą rolę: wypełnia nierówności występujące na powierzchniach współpracujących części, zmniejsza tarcie oddzielając współpracujące powierzchnie, odprowadza ciepło, uszczelnia (np. przestrzeń spalania), chroni współpracujące elementy przed korozją, tłumi drgania

31. Podać ogólną budowę i działania ciśnieniowego układu smarowania silnika czterosuwowego .

W skład ciśnieniowego układu smarowania wchodzą: misa olejowa, filtr wstępny (smok), pompa olejowa, ciśnieniomierz zwór redukcyjny i przelewowy. Działanie- pompa zasysa olej z misy olejowej przez filtr wstępny, a następnie tłoczy przez zawór redukcyjny do filtra głównego. Filtr połączony jest równolegle z zaworem przelewowym, który w razie niedrożności filtra pozwala na przelew nie oczyszczonego oleju do magistrali. Oczyszczony olej z filtra przepływa do magistrali olejowej, łożysk głównych, wału korbowego, skąd wierceniami w wale korbowym tłoczony jest do łożysk korbowodowych. Z czopów głównych wału korbowego olej drążeniami przedostaje się do czopów głównych wałka rozrządu. Z pierwszego drążenia, łączącego czop wału korbowego z czopem wałka rozrządu, olej przedostaje się do piasty koła pośredniczącego napędu rozrządu i smaruje ją . Do ostatniego drążenia podłączony jest ciśnieniomierz. Ze środkowego czopu wałka rozrządu olej dążeniami w bloku cylindrowym i głowicy przedostaje się do wałka łożysk dźwigni zaworowych, smaruje go, a następnie drążeniami spływa do misy olejowej. Spływając do misy olejowej natrafia na wirujący wał korbowy, ulega rozbiciu na drobniutkie kropelki, które smarują cylinder i sworzeń tłokowy.

32. Podać różnicę między smarowaniem ciśnieniowym i mieszankowym .

mieszankowe stosuje się w silnikach dwusuwowych niskoprężnych ze sprężynami w skrzyni korbowej, natomiast ciśnieniowe stosowane jest w silnikach czterosuwowych. Przy smarowaniu mieszankowym olej wylewany jest wraz z paliwem do zbiornika paliwa i wraz z nim przedostaje się do silnika, natomiast przy smarowaniu ciśnieniowym olej wlewany jest do silnika i gromadzi się on w misie lejowej. Przy smarowaniu mieszankowym olej, który nie osiądzie na częściach zostaje spalony wraz z mieszanką, natomiast przy smarowaniu ciśnieniowym nie jest on spalany. Przy smarowaniu ciśnieniowym olej należy okresowo wymienić i uzupełnić, natomiast przy smarowaniu mieszankowym wraz z uzupełnieniem paliwa dostarczany olej.

33.Wymienić czynności wchodzące w skład obsługi codziennej i okresowej ciśnieniowego układu smarowania silnika

Obsługo codzienna -przed uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju w misie olejowej, pompy paliwowej, sprężarki (wskaźnik prętowy); w czasie eksploatacji należy stale obserwować wskaźnik ciśnienia oleju, jeśli ciśnienie spadnie lub przekroczy największą dopuszczalną wartość, silnik należy zatrzymać. Obsługa okresowa -wymiana oleju, czyszczenie filtru. Wymienia na nowy(filtr powierzchniowy i objętościowy) lub czyści (odśrodkowy).

34. Wymienić sposoby chłodzenia silników spalinowych oraz podać ich wady i zalety. Powietrzne (swobodne i wymuszone) Zalety- brak pośredniego czynnika chłodzącego, np. woda a tym samym i całej instalacji, szybkie nagrzewanie się silnika po rozruchu, zwiększenie sprawności cieplnej silnika. Wady- stosowanie do silników małej mocy, przy silnikach większej mocy konieczność instalowania dmuchawy, znaczy pobór mocy przez dmuchawę i zwiększony hałas. Cieczowe (wymuszone, grawitacyjne) zalety – pewność działania w miarę wzrostu obrotów silnika wzrasta intensywność obiegu cieczy chłodzącej co pozwala na utrzymanie stałej (niskiej) temperatury przy różnych obrotach silnika. Wady- bardziej skomplikowana budowa i konserwacja układu, możliwość zamarzania cieczy w układzie.

35.Jak jest zbudowany i jak działa wymuszony układ chłodzenia powietrzem.

Chłodzenie silnika polega na owiewaniu powietrzem powierzchni  zewnętrznych jego ścianek strumieniem powietrza. Cząstki powietrza zderzają się z powierzchnią ścianek pobierają  od nich pewną ilość ciepła. Intensywność chłodzenia zależy od pola powierzchni chłodzonej i od prędkości przepływającego strumienia powietrza. Aby zwiększyć chłodzoną powierzchnię w ściankach silnika chłodzonych powietrzem  wykonuje się specjalne żeberka.

Budowa: dmuchawa, termostat, wiatrak

36. Jak jest zbudowany i jak działa wymuszony układ chłodzenia cieczy

Budowa- płaszcz wodny bloku cylindrowego, płaszcz wodny głowicy, termostat, chłodnia, wentylator, pompa wodna, przewody łączące.

Działanie- podczas rozruchu silnik termostat nie pozwala na przepływ cieczy do chłodnicy. Skutek czego ciecz krąży po małym obiegu (płaszcz wodny- termostat- pompa wodna). Umożliwia to szybkie ogrzanie się cieczy chłodzącej tym samym osiągnięcie w krótszym czasie optymalnej temperatury silnika. Gdy temperatura cieczy wzrośnie do ok. 75 0 C następuje otwarcie zaworu termostatu co umożliwia przepływ cieczy chłodzącej do chłodnicy (włączony duży bieg).

37. Jaką rolę w układzie chłodzenia cieczą spełnia termostat i wentylator.

Zadaniem termostatu jest utrzymanie stałej określonej temperatury wody chłodzącej, a tym samym utrzymanie stałej temperatury silnika. Termostat steruje zaworem przelotowym.

Wentylator przyspiesza przepływ strumienia powietrza owiewającego chłodnicę w czasie jazdy oraz wytwarza ten strumień w czasie postoju, umieszczony zazwyczaj między rdzeniem chłodnicy, a silnikiem.

39.Wymienić podstawowe czynności wchodzące w skład obsługi układów chłodzenia silników spalinowych.

Czynności obsługowe: wykrywanie i usuwanie zauważonych uszkodzeń, utrzymanie właściwego poziomu cieczy przez dolewanie jej do wysokości przewodu przelewowego, napełnienie układu wodą czystą i miękką, najlepiej deszczową lub cieczą specjalną, utrzymanie czystości układu, w zimie należy układ chłodzenia na pełnić ciepłą wodą.

40.Wymienić podstawowe urządzenia wchodzące w skład budowy układów zasilania silników spalinowych i podać ich przeznaczenie.

Zbiornik filtr paliwa pompa zasilająca filtr wstępnego i dokładnego oczyszczania pompa wtryskowa wtryskiwacze komora spalania filtry powietrza

Wtryskiwacze-zadaniem jest rozpylenie paliwa w komorze spalania, pompa wtryskowa –tłoczy paliwo do cylindrów pod dużym ciśnieniem.

41.Wymienić rodzaje filtrów powietrza stosowanych w układach zasilania silników ciągnikowych. Opisać działanie jednego z nich.

Filtry kombinowany mokry i kombinowany suchy. Filtr kombinowany mokry-zasysane przez silnik powietrze dostaje się do filtru od dolnej strony kołpaka i dzięki promieniście umieszczonym łopatkom kierującym zostaje wprawione w ruch wirowy powodujący osadzenie się grubszych cząstek pyłu na obrzeżach lejowatego osadnika. Ta część filtru nazywana jest filtrem odśrodkowym. Wstępnie oczyszczone powietrze przedostaje się kanałem środkowym do części dolnej wypełnionej olejem, gdzie osiadają rozpędzone cząstki zanieczyszczeń. Powietrze zmienia kierunek ruchu i przechodzi przez siatkowe wkłady filtrujące zwilżone olejem i dopiero po dokładnym oczyszczeniu jest doprowadzane do cylindrów silnika.

42. Narysować i opisać schemat blokowy układu zasilania w paliwo silnika z zapłonem samoczynnym.

Zadaniem układu zasilania jest doprowadzenie paliwa do komory spalania wypełnionej sprężonym powietrzem.

Schemat blokowy:

Zbiornik paliwa pompa zasilająca                 filtr paliwa         pompa wtryskowa

Wtryskiwacz komora spalania silnika                   filtr powietrza                powietrze

W układzie tym paliwo ze zbiornika zasysane jest przez pompę zasilającą. Pompa tłoczy uprzednio zassane paliwo pod ciśnieniem do filtrów wstępnego i dokładnego oczyszczenia a następnie do pompy wtryskowej. Pompa tryskowa tłoczy paliwo pod ciśnieniem przewodami wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy, przez które wtryskiwane jest w odpowiedniej chwili i ściśle określonych dawkach do komór sprężania silnika.

43.Na czym polega i jakie skutki wywołuje zapowietrzenie się układu zasilania w paliwo silników z zapłonem samoczynnym.

Zapowietrzenie, powodowane przedostaniem się powietrza do instalacji zasilającej. Pompa wtryskowa nie tłoczy wówczas paliwa, a jedynie spręża i rozpręża znajdujące się w niej powietrze. Dlatego każdorazowo, po rozdzieleniu układu należy wykonać odpowietrzanie układu paliwowego. Czynność ta polega na poluzowaniu kolejnych wkrętów odpowietrzających znajdujących się na flitrach i pompie wtryskowej i usunięciu z nich powietrza przez wtłaczanie paliwa za pomocą ręcznej pompki.

44.Wskazać zasadnicze różnice w budowie układów zasilania silników w paliwo z pompami wtryskowymi: sekcyjną i rozdzielaczowi.

Pompa wtryskowa typu sekcyjnego: korpus pompy, zawór odcinający, tłoczek, cylinderek, popychacz, wałek krzywkowy, reólator obrotów, listwa zebata, tulejka obrotowa z wieńcem zębatym, sprężyna, śruba regulacji początku tłoczenia.

Pompa wtryskowa typu zasilającego: zbiornik, pompa zasilająca, filtr dokładnego oczyszczania z odstojnikiem, pompa przetłaczająca, zawór regulacji ciśnienia, wirnik rozdzielaczy pompy wtryskowej, zawór dozujący, przewody wysokiego ciśnienia, wtryskiwacze, regulator obrotów, dźwignia sterująca, dźwignia stop, korpus rozdzielcza, tłoczki rolki, pierścień z krzywkami,  kanał zasilający, kanał wylotowy.

45.Wyjaśnić, w jaki sposób reguluje się dawkę paliwa w pompie wtryskowej wielosekcyjnej i rozdzielaczowej oraz ciśnienie wtrysku paliwa we wtryskiwaczach.

Pompa wtryskowa rozdzielaczowi- wielkość dawki paliwa wtryskiwanego do komory spalania zależy od ilości dostarczonego do przestrzeni między tłoczkami do regulacji dawki służy zawór dozujący, którego położeniem steruje regulator obrotów. Zawór tem w mniejszym lub większym stopniu przymyka otwór stanowiący wlot paliwa do kanału zasilającego, zmieniając ilość paliwa dostarczanego między tłoczki. Każdorazowe przymknięcie otworu kanału zasilającego powoduje zmniejszenie dawki paliwa, a jego odsłonięcie zwiększenie.

Wtryskiwacze- przez zmianę napięcia sprężyny dociskowej przeprowadza się regulację ciśnienia wtrysku. Im bardziej napięta jest sprężyna dociskowa, tym wyższego ciśnienia potrzeba do otwarcia wtryskiwaczy.

46.Wymienić czynności wchodzące w skład obsługi układów zasilania silników z zapłonem samoczynnym.

Obsługa urządzeń zespołu zasilania powietrzem- kontrola i czyszczenie filtrów lub wymianę wkładów filtrujących, oraz sprawdzenie szczelności połączeń.

Obsługa układu zasilania paliwem- utrzymanie w czystości paliwa dostającego się do urządzeń wtryskowych, zapewnienie ciągłości dopływu, zachowanie czystości zbiornika paliwa, czystość filtrów paliwa.

47.Wymienić elementy wchodzące w skład budowy opadowego układu zasilania silników z zapłonem iskrowym i podać ich przeznaczenie.

Zbiornik paliwa, filtr wstępny lub osadnik, pompa zasilająca (przeponowa), przewody paliwowe, gaźnik, kolektor dolotowy, filtr powietrza.

Zastosowanie: układ opadowy z dopływem paliwa (ze zbiornikiem paliwa umieszczonym powyżej gaźnika)- stosowane w mikrociągnikach, narzędzia silnikowe i motocykle.

48. Opisać ogólną budowę i działanie gaźnika elementarnego oraz podać jego wady .

Gaźnik jest urządzeniem służącym do przygotowania mieszanki paliwowo powietrznej, najprostszy gaźnik zwany elementarnym składa się z komory pływakowej i komory mieszania. Komora pływakowa zbudowana jest z pływaka i zaworu iglicowego. Ich zadaniem jest utrzymanie stałego poziomu paliwa w gaźniku 1,5-3 mm poniżej wylotu rozpylacza. Rozpylacz z komorą pływakową połączony jest przewodem wewnątrz, którego znajduje się kalibrowana dysza regulująca dopływ paliwa do rozpylacza. Przestrzeń między gardzielą a przepustnicą stanowi komorę mieszania. W gaźniku tym mieszanka powstaje wskutek rozpylenia paliwa wyssanego z rozpylacza  strumieniu powietrza przepływającym poprzez kanał przepływowy do rury ssącej silnika.

Wady:nadmierne zużycie paliwa, przegrzewanie się silnika strzelanie w tłumiku, wydobywanie się z rury wydechowej ciemnych spalin, rozcieńczanie oleju, zbyt wysokie ciśnienie pompy paliwowej, rozkalibrowanie dysz paliwowych, przegrzanie silnika, utrata mocy kichanie w gaźniku.

49.Wskazać zasadnicze różnice w budowie działaniu między gaźnikiem komorowym i membranowym. Podać przykłady zastosowania.

Gaźnik membranowy- niezależnie od położenia silnika.

Budowa: gardziel, przepustnica powietrza, rozpylacz główny, śruba regulacji głównej dyszy spalinowej, iglicowy zawór odcinający, główna dysz paliwowa, dźwignia regulacji dopływu paliwa, przepona sterująca, komora paliwowa, zawór tłoczący, elemant filtrujący, komora tłoczna, przepona pompki, zawór ssący, kanał doprowadzający impulsy, przepustnica mieszanki, rozpylacze biegu jałowego śruba regulacji biegu jałowego, dysza biegu jałowego.

Gaźnik komorowy- komora pływakowa, komora mieszania, pływak, zawór odcinający, dysza paliwowa, rozpylacz, gardziel, przepustnica mieszanki, kanał dolotowy.

50.Narysować i opisać schemat blokowy układu napędowego ciągnika kołowego.

Składa się z następujących mechanizmów: sprzęgła głównego, sprzęgła elastycznego, skrzyni biegów, przekładni głównej, mechanizmu różnicowego, przekładni końcowych (zwolnic).

52.opisać budowę i działanie sprzęgła odśrodkowego.

Budowa: wał napędzający, wał napędzany, bęben, szczęki z okładzinami, sprężyny ściągające.

Jeżeli silnik pracuje na niskich obrotach siła odśrodkowa działająca na szczęki jest mniejsza niż napięcie sprężyn ściągających wówczas szczęki ie będą stykały się z bębnem, gdy silnik od=siągnie określone obroty szczęki na skutek siły pokonując opór zostaną dociśnięte do bębna. W wyniku tarcia między powierzchnią cierną bębna i szczęk napęd zostanie przeniesiony z silnika do skrzyni przekładniowej.

53.wymienić oraz opisać ogólną budowę skrzyni przekładniowej ciągnika.

Skrzynia przekładniowa składa się z zespołu przekładni zębatych, umożliwiających uzyskanie róznych prędkości jazdy ciągnika, a tym samym różnych wartości momentu obrotowego, przy określonej prędkości obrotowej silnika. Pozwala zatem na ekonomiczne wykorzystanie mocy silnika. Budowa: wał sprzęgłowy, wał pośredni, wał główny, sprzęgło kołowe wodziki, widełki, prowadnica, dźwignia zmiany biegów, koła zazębione na stałe, koła przesuwane, koła osadzone na stałe na wale pośrednim, koło biegu wstecznego.

54.Wymienić zespoły wchodzące w skład budowy tylnego mostu napędowego ciągnika i  podać ich przeznaczenie

Do mechanizmu wchodzącego w skład tylnego mostu ciągnika zaliczamy:

Przekładnię główną -służy do zmniejszania liczby obrotów przekazywanych ze skrzyni przekładniowej na koła napędowe, a tym samym do zwiększenia ich momentu napędowego. Mechanizm różnicowy -zróznicowanie prędkości obrotowej kół napędowych, a tym samym, przebywanie przez nie drogi o różnej długości. Sprzęgła boczne -zwiększenie momentu obrotowego. Przekładnie końcowe -przenoszą moment obrotowy na koła napędowe.

55.W jaki sposób przenoszony jest napęd na WOM ciągnika przy obrotach zależnych i niezależnych.

Niezależnie bezpośrednio od silnika napęd na WOM przekazywany jest od sprzęgła głównego równolegle do napędu przenoszonego na koła napędowe, w ten sposób otrzymuje się napęd niezależny, WOM obraca się z prędkością niezależną od prędkości ruchu ciągnika.

Zależnie za pośrednictwem skrzyni przekładniowej napęd na WOM przekazywany jest z wałka zdawczego skrzyni przekładniowej, jest to napęd zależny, ponieważ prędkość obrotowa WOM zależy od włączonego biegu.

56.Jak jest zbudowany i jak działa mechanizm różnicowy ciągnika.

Mechanizm różnicowy łączy dwie półosie kół napędowych a tym samym przebywanie przez nie drogi o różnej długości. Wewnątrz obudowy umieszczone są na osiach małe koła stożkowe zwane satelitami, które zazębiają się nieco większymi kołami zębatymi, osadzonymi na półosiach napędowych.

57.Wyjaśnij jakie zadania w układzie napędowym ciągnika spełniają reduktor, przekładnia główna i blokada mechanizmu różnicowego.

Reduktor-jest przekładnią zwalniającą, włączaną szeregowo do skrzyni przekładniowej.

Przekładnię główną -służy do zmniejszania liczby obrotów przekazywanych ze skrzyni przekładniowej na koła napędowe, a tym samym do zwiększenia ich momentu napędowego.

Blokada mechanizmu różnicowego-blokuje koła np. gdy jedno koło wpadnie w poślizg.

58.Wymienić parametry geometrii ustawienia kół prowadzących ciągnika oraz wyjaśnić ich wpływ na łatwość kierowania.

Prawidłowe ustawienie kół przednich zmniejsza zużywanie się opon, ułatwia samoczynne utrzymanie prostoliniowego ruchu ciągnika. Koła oraz zwrotnice nachylone są w stosunku do podłoża i kierunku ruchu. Kąt wyprzedzenia koła α zapewnia kierunkową stateczność pojazdu. Kąt pochylenia koła β oraz kąt pochylenia sworznia zwrotnicy γ pogłębiają skręt kól prowadzących. Powodują że przy skręcie koła zataczają łuk.

59. Podać różnicę w budowie i działaniu między układem kierowniczym jedno i dwukrążkowym.

W jednokrążkowym układzie drążek jest doprowadzany do jednego koła, zaś drugie koło skręca za pośrednictwem drążka poprzecznego umieszczonego pod osią kół przednich a w dwukrążkowym są dwa doprowadzone do jednego i drugiego koła.

60.Opisać budowę i działanie hydrostatycznego układu kierowania.

Podstawowymi elementami są: pompa hydrauliczna napędzana od wałka rozrządu, sterownik „orbitrol”, połączony z wałem kierowniczym oraz siłownik lub siłowniki połączone z mechanizmami zwrotniczymi kół prowadzących. Pompa tłoczy olej do sterownika, który zależnie od chwilowego położenia koła sterowego kieruje olej powrotem olej powrotem do zbiornika lub na jedną lub drugą stroną tłoka siłownika hydraulicznego. Wskutek nacisku oleju tłok przesuwając się w cylindrze powoduje skręcanie kół.

61.Wymienić rodzaje hamulców i sposoby ich uruchamiania oraz podać wady i zalety.

Ze względu na uruchamianie mechanizmu hamowania:

Mechaniczne

Hydrauliczne

Pneumatyczne-uruchamiane sprężonym powietrzem stosowane głównie w przyczepach

Ze względu na zasadę hamowania:

Taśmowe szczękowe i tarczowe

Taśmowe uruchamiane mechanicznie, po zaciśnięciu taśmy i zablokowaniu zapadka pełni f-cje hamulca postojowego;

Szczękowe elementem hamującym są w nich szczęki dociskane do wewnętrznej powierzchni bębna hamulcowego.

Tarczowe elementami hamującymi są tarcze cierne zamocowane na półosiach między tarczami ciernymi.

62. Opisać budowę i zasadę działania hamulców szczękowych uruchamianych hydraulicznie stosowanych w ciągnikach kołowych

czynnikiem roboczym przenoszącym nacisk z pedału sterującego na hamulec jest płyn hamulcowy hydrol, podstawowymi elementami są pompa hamulcowa ze zbiorniczkiem płynu oraz rozpieracze hydrauliczne. Naciśnięcie pedału hamulca uruchamia tłok pompy który tłoczy płyn hamulcowy pod ciśnieniem. W skutek ciśnienia płynu umieszczone wewnątrz cylinderka tłoczki rozpieracza rozsuwają i dociskają szczęki do bębnów.

65.Omówić budowę i działanie hamulców pneumatycznych przyczep.

Czynnikiem roboczym jest sprężone powietrze układ ten tworzy instalacja pneumatyczna ciągnika i połączona z nią za pomocą szybkozłącza instalacja pneumatyczna przyczepy. Zbudowany jest z: zbiornika powietrza zaworu rozdzielczego, siłowników pneumatycznych i przewodów.

66.Wymienić podstawowe zespoły hydraulicznego układu zawieszenia narzędzi ciągnika rolniczego i podać ich przeznaczenie.

Umożliwia unoszenie i podnoszenie narzędzi i maszyn. Składa się: dwóch zespołów dźwigniowego układu zawieszenia-łączącego maszynę lub narzędzie z ciągnikiem i podnośnika hydraulicznego-sterującego pracą układu dźwigniowego.

67. Opisać ogólną budowę i działanie podnośnika hydraulicznego ciągnika rolniczego.

Umożliwia unoszenie i podnoszenie narzędzi i maszyn, ponad to dociążanie tylnych kół ciągnika, w związku z tym zmniejszenie poślizgu i zwiększenie siły uciągu silnika. Głównymi elementami są pompa hydrauliczna, rozdzielacz, siłownik.

68.Wymienić elementy trójpunktowego układu zawieszenia oraz wyjaśnić w jaki sposób przeprowadza się poziomowanie narzędzi zawieszanych.

Składa się z dwóch cięgien dolnych i łącznika górnego. Cięgna są unoszone i opuszczane za pomocą ramion podnośnika hydraulicznego z którymi są połączone wieszakami. Ramiona podnośnika są osadzone na wspólnym wałku i są napędzane tłoczyskiem głównego cylindra roboczego za pośrednictwem dźwigni. Możliwe ustawianie narzędzi w położeniu odpowiednim do wykonywanej pracy, regulacja ustawienia narzędzia polega na wydłużaniu lub skręcaniu łącznika górnego (poziomowanie narzędzia w kierunku podłużnym) oraz na wydłużaniu lub skręcaniu wieszaków (poziomowanie w kierunku poprzecznym).

69. Wyjaśnić na czym polega istota siłowej i pozycyjnej regulacji głębokości pracy narzędzi zawieszanych

Siłowa regulacja-polega na automatycznym ustawieniu podnośnika w zależności od oporu pracy narzędzia. Gdy wzrośnie opór narzędzia wzrasta siła działająca wyłączniku a sworzeń przestawia zawór suwakowy podnośnika i narzędzi zostaje uniesione. Jeśli opór się zmniejszy podnośnik się  opuści.

Pozycyjna-polega na utrzymywaniu podnośnika z narzędziem w stałym położeniu. Bez względu na wartość sił działających na narzędzie. Narzędzie jest na sztywno związane z ciągnikiem a koła ciągnika stanowią układ kopiujący który przenosi wzdłużne przechyły ciągnika na narzędzie.

70. wyjaśnić na czym polega istota kopiującej regulacji głębokości pracy narzędzi zawiesznych, oraz hydraulicznego dociążania ciągnika.

Podnośnik hydrauliczny jest ustawiony w położeniu swobodnym a zawieszone na ciągniku narzędzia podpiera się na powierzchni pola na kołach kopiujących które ograniczają zagłębianie się elementów roboczych maszyn i utrzymują stałą głębokość pracy.

71.Do czego służy układ hydrauliki zewnętrznej ciągnika. Podać przykłady

Sterowany jest za pomocą zaworu rozdzielczego i rozdzielaczy. W zależności od położenia dźwigni uzyskuje się położenie środkowe-pracuje tylko podnośnik hydrauliczny wyjście 1-pracuje podnośnik i obwód zewnętrzny wyjście 2-pracuje jedynie obwód zewnętrzny.

72.Wymienić rodzaje zaczepów stosowanych w ciągnikach oraz podać ich przeznaczenie.

Hak pociągowy-zaczepianie maszyn dwuosiowych posiadających wysoko umieszczony punkt zaczepu.

Zaczep uniwersalny-zaczepy maszyn i przyczep jednoosiowych

Zaczep transportowy-łączenie ciągnika z przyczepami dwuosiowymi.

73. Wymienić podstawowe źródła energii elektrycznej w ciągniku orz podać krótką charakterystykę

Akumulator ołowiowy- składa  się z  3 lub 6 ogniw elektrycznych, które umieszczone są oddzielnych komorach wypełnionych elektrolitem. Akumulator nie wytwarza energii elektrycznej tylko gromadzi ja podczas ładowania i przechowuje, a następnie wyładowując się zasila odbiorniki.

Prądnica-przetwarza energię mechaniczną na elektryczną, prądnica i akumulator połączone są równolegle i ściśle ze sobą współpracują. W prądnicy znajduje się regulator natężenia prądu raz samoczynny wyłącznik prądu zwrotnego.

Alternator-prądnica trójfazowa prądu przemiennego z wbudowanym półprzewodnikowym prostownikiem.

74.Wskazać zasadnicze różnice w budowie i działaniu między prądnicą a alternatorem.

Alternator jest mniejszy niż prądnica, nie ma komutatora, ładuje akumulator już przy wolnych obrotach silnika, ma większą moc niż prądnica, o takich samych wymiarach i większą sprawność niż sprawność prądnicy.

75.Omówić zasady obsługi akumulatorów i sposoby ustalania stopnia naładowania.

Wyraża się ona iloczynem natężenia prądu wyładowania w A i czasu wyładowania całkowicie naładowanego akumulatora w godzinach. Oznacza to że z akumulatora o pojemności 160 Axh można pobierać prąd o natężeniu 16A/10h. pojemność znamionowa akumulatora jest określana przez producenta i oznaczona na obudowie akumulatora.

76.Wymienić podstawowe odbiorniki energii elektrycznej w ciągniku oraz omówić ogólne zasady posługiwania się rozrusznikiem.

Odbiornikami prądu są: urządzenia rozruchowe (rozrusznik elektryczny , świece żarowe i płomieniowe). Silniki elektryczne wycieraczek dmuchaw i opryskiwaczy szyb, żarówki instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej wskaźniki elektryczne oraz układy zapłonowe.

79.Opisać  zasadę wytwarzania prądu wysokiego napięcia w iskrowniku z wirującymi magnesami.

W wyniku obrotu magnesów(koła zamachowego)w rdzeniu powstaje zmienny co do wielkości i kierunku strumień magnetyczny wskutek zmiany natężenia strumienia magnetycznego w uzwojeniu pierwotnym cewki zapłonowej wzbudza się prą elektryczny, przepływa on, przez przerywacz do którego równolegle włączony jest kondensator. Krzywka przerywacza rozwiera styki przerywacza w chwili gdy strumień magnetyczny osiągnie największą wartość.

80.Wymienić rodzaje świec zapłonowych oraz podać zasady ich doboru i użytkowania.

Rodzaje świec: gorące średnie i zimne. Im wyższa jest wartość cieplna świec tym więcej ciepła odprowadza izolator i jej obudowa. Prawidłowo dobrane świece temp końca izolatora w czasie pracy silnika niezależnie od jego obciążenia powinna zawierać w granicach 500-800 0 C, dlatego świece należy dobierać zgodnie z zaleceniami zaw w instrukcji silnika.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...