Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

botanika EGZAMIN- Botanika - II semestr, egzamin


Podgląd

Botanika - II semestr, egzamin.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Botanika leśna

1.Opisać budowę kwiatu roślin okrytozalążkowych (elementy kwiatu, okwiat, symetria, typy kwiatostanów);

Rodzaje kwiatostanów groniastych prostych:

 1. grono (np. porzeczka),
 2. baldachogrono (np. jabłoń),
 3. baldach (np. pierwiosnek),
 4. kłos (np. babka),
 5. kolba (np. kukurydza),
 6. kotka <bazia> (np. wierzba),
 7. koszyczek (np. stokrotka),
 8. wiecha (np. bez lilak),
 9. główka (np. koniczyna).

2.Co to jest bielmo i jaką pełni rolę?

Bielmo - tkanka miękiszowa w nasionach roślin okrytonasiennych powstająca w trakcie procesu podwójnego zapłodnienia po połączeniu jednego z jąder plemnikowych z wtórnym jądrem woreczka zalążkowego. U roślin jednoliściennych bielmo jest głównym źródłem substancji pokarmowych w dojrzałym nasieniu. U roślin dwuliściennych bielmo zostaje zużyte przez rozwijający się zarodek, który następnie wykorzystuje substancje pokarmowe w liścieniach. Bielmo jest tkanką spichrzową, gromadzącą materiały zapasowe dla rozwijającego się zarodka, które może magazynować:

 1. węglowodany, głównie skrobię, gromadzoną w leukoplastach; komórki zawierające skrobię są u większości roślin martwe. Rzadziej gromadzone są hemicelulozy w ścianach komórkowych;
 2. białka, gromadzone w postaci ziaren aleuronowych w żywych komórkach lub w formie bezpostaciowych glutenów;
 3. tłuszcze, występujące w formie olejów.
 1. Opisać rodzaje kiełkowania u roślin i podać znane przykłady gatunków drzewiastych z określonym typem kiełkowania.

Kiełkowanie epigeiczne - część podliścieniowa zarodka (hipokotyl) wydłuża się i powoduje wynoszenie się liścieni ponad ziemię. U roślin w ten sposób kiełkujących (np. buk pospolity ( Fagus sylvatica ), klon jawor ( Acer pseudoplatanus )) liścienie pełnią funkcję organów fotosyntezujących.

Kiełkowanie hipogeiczne - liścienie pozostają w glebie, a część nadliścieniowa (epikotyl) wydłuża się. Substancje odżywcze pobierane są z liścieni do momentu wytworzenia liści. W tej sposób kiełkuje np. kukurydza.

3.Wymienić i krótko scharakteryzować typy owoców u roślin okrytozalążkowych (podać przykłady).

Owoce suche :

- pękające - są one wielonasienne i mają suche owocnie, które otwierają się po dojrzeniu i rozsiewają nasiona:

 1. mieszek - Tawuła wierzbolistna ( Spiraea salicifolia )
 2. strąk - Fasola zwyczajna ( Phaseolus vulgaris )
 3. łuszczyna - Kapusta rzepak ( Brassica napus )
 4. łuszczynka - Tasznik pospolity ( Capsella bursa pastoris )
 5. torebka - Kosaciec żółty ( Iris pseudacorus )

- niepękające - są zazwyczaj jednonasienne, nasiona tych owoców pozostają zamknięte w całej owocni lub jej części:

 1. niełupka - Nawłoć pospolita ( Solidago virgaurea )
 2. ziarniak - Pszenica polska ( Triticum polonicum )
 3. orzech - Dąb szypułkowy ( Quercus robur )
 4. orzeszek - Turzyca palczasta ( Carex digitata )
 5. skrzydlak - Klon jawor ( Acer pseudoplatanus )
 6. rozłupnia - Ślaz dziki ( Malva silvestris )
 7. rozpadające się na jednonasienne niełupki - np. strąk przewęzisty seradeli

Owoce soczyste (mięsiste) :

 1. pestkowiec - Czereśnia ptasia ( Cerasus avium )
 2. jagoda - Porzeczka czarna ( Ribes nigrum )
 3. jagoda pozorna - Poziomka pospolita ( Fragaria vesca )
 4. owoce jabłkowate - Jabłoń dzika ( Malus sylvestris )

Owoc zbiorowy - Malina właściwa ( Rubus idaeus )

Owocostan - Morwa biała ( Morus alba )

Czym jest systematyka roślin, wymienić i opisać podstawowe systemy;

Systematyka roślin jest to nauka, która zmierza do opisania, skatalogowania i sklasyfikowania wszystkich występujących roślin. Nadawane są im jednolite nazwy naukowe mające charakter międzynarodowy. Tworzony jest zatem język , dzięki któremu możliwe staje się porozumiewanie wszystkich botaników świata.

System, który spełnia przedstawione wyżej warunki, określany jest jako system naturalny. Dla odróżnienia - system, który podporządkowany jest pewnej określonej funkcji - nazywany jest systemem sztucznym.

4.Podać właściwości gatunku odnośnie systematyki oraz przedstawić schemat hierarchicznego systemu taksonomicznego;

5.Czy znasz dzieła „ Systema Naturae ” i „ Species Plantarum ”? Wymień autora i krótko scharakteryzuj w/w pozycje.

Systema Naturae (1735-1770) – jedna z głównych prac szwedzkiego lekarza medycyny i przyrodnika Karola Linneusza. Opisał w nim podstawy stworzonego przez siebie systemu klasyfikacji organizmów oraz upowszechnił zasadę binominalnego (dwuimiennego) nazewnictwa biologicznego, a także klasyfikacji minerałów. Opisał około 7700 gatunków roślin i 4162 gatunki zwierząt.

Species plantarum – publikacja botaniczna Karola Linneusza z 1753. Zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Nomenklatury Botanicznej (obejmującej także grzyby), jest to pierwsza publikacja zawierające poprawne diagnozy taksonomiczne.

6.Podać definicję pędu i podstawowy podział pędów roślin drzewiastych (krótko opisać i wymienić przykłady).

Pęd to nadziemna część rośliny złożona z łodygi, będącej osią pędu, oraz osadzonych na niej organów bocznych – liści. Liście osadzone są na łodydze w regularnych odstępach. Miejsca, z których wyrastają, są często węźlasto zgrubiałe (np. u traw) i nazywają się węzłami. Dzielą one łodygę na odcinki – międzywęźla. W fazie rozmnażania rośliny pęd wytwarza również kwiaty i owoce.

Pędy dzielimy na:

Długopędy – boczne pędy roślin drzewiastych o długich międzywęźlach (odległościach między poszczególnymi liśćmi) i silnym przyroście na długość. Na pędach takich występują pojedyncze pąki liściowe, rzadko kwiatowe (np. u forsycji). Cechy morfologiczne długopędów odgrywają często istotną rolę przy oznaczaniu gatunków i odmian.

Krótkopędy - silnie skrócone fragmenty pędu spotykane u niektórych roślin. Cechują się bardzo krótkimi międzywęźlami i w konsekwencji bardzo blisko siebie osadzonymi liśćmi. U wielu drzew iglastych, a także liściastych (w tym niektórych drzewach owocowych) krótkopędy stanowią boczne odgałęzienia pędów głównych, są głównym miejscem tworzenia się liści, natomiast u większości drzew owocowych są głównym miejscem tworzenia się kwiatów, a później owoców. W sadownictwie terminem krótkopęd określa się każdy pęd krótszy niż umowne 20 cm, bez względu na jego wiek.

7.Opisać i wymienić typy rozgałęzień pędu (podać  przykłady u roślin drzewiastych).

Typy rozgałęzień:

- monopodialne - charakteryzują rośliny jednoosiowe (monopodialne). Oś główna roślin o tym typie rozgałęzień rośnie silniej od odgałęzień bocznych, w efekcie zawsze jest od nich dłuższa. Odgałęzienia każdego kolejnego rzędu rosną słabiej od odgałęzień wyższych rzędów. Przykład świerk pospolity ( Picea abies ).

- sympodialne - występują u roślin, u których odgałęzienia boczne rosną silnie i przejmują prowadzenie pędu od osi pierwotnej. Kolejno powstające odgałęzienia boczne stają się przedłużeniem osi głównej. Odgałęzienia sympodialne są typowe dla roślin kłączowych oraz u wielu drzew liściastych. Przykład brzoza brodawkowata ( Betula pendula ).

- dychotomiczne - Powstają w wyniku podziału pąka szczytowego dzięki czemu powstają dwa odgałęzienia. Przykład Miłorząb dwuklapowy ( Ginkgo biloba ).

8.Co to jest kąt dywergencji? Jak się go oblicza? Przykłady.

Kąt dywergencji - kąt, jaki tworzą między sobą promienie biegnące od osi łodygi do 2 kolejno tworzonych liści.

Opisać przemianę pokoleń u mszaków;

Od początku po kolei.Gametofit (1n), który produkuje gamety może być:
-
jednopienny - na jednym osobniku są gametangia męskie i żeńskie,
-
dwupienne - na jednym osobniku występuje albo gametangium żeńskie albo męskie,

Jak widzimy jednopienność może odpowiadać zwierzęcemu obojnactwu a dwupienność rozdzielnopłciowości.

Jeśli nigdy nie możesz zapamiętać symboli płci, to mam pewne przydatne skojarzenie. Kto się najwięcej modli? Oczywiście kobiety. Dlatego symbol przypomina różaniec :) Skojarzenia to wręcz potężna metoda nauki i co najważniejsze - trwała.

Gametofit męski ma plemnie , które produkują plemniki .
Gametofit żeński ma
rodnie , które produkują komórki jajowe .
Plemniki i komórki jajowe to gamety i są haplontami (1n).
[PS: U protistów gametofity żeńskie miały lęgnie.]
Plemniki są ruchliwe i do zapłodnienia potrzebna jest woda.
Kiedy plemnik połączy się z komórką jajową dochodzi do
zapłodnienia [kariogamia] i powstaje diploidalna zygota.
Z zygoty wyrośnie sporofit 2n. U mszaków sporofit nie

jest dominujący i wykorzystuje gametofit, dlatego rośnie bezpośrednio na nim. Seta wyrasta w górę i odrywa kawałek gametofitu ( czepek ). Na szczycie sety znajduje się zarodnia , która wytworzy zarodniki . W zarodni 2n zachodzi mejoza i zarodniki, które powstaną będą już 1n. Z zarodników wykiełkuja nowe gametofity...cykl zaczyna się od początku...gamety...zapłodnienie...splatątek sporofitu...itd.
Przemiana pokoleń wraz z przemianą faz jądrowych:
sporofit 2n--[mejoza]--> zarodniki 1n -> gametofity 1n --[mitoza]--> gamety 1n --[zapłodnienie]--> zygota 2n -->sporofit 2n

Opisać klasę Bryopsida – mchy (podział systematyczny, budowa morfologiczna i anatomiczna, przykłady przedstawicieli poszczególnych taksonów);

gromada roślin telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki ( mikrofile ), łodyżki oraz chwytniki , spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę [3] . W rozwoju mchów wyróżnia się dwa następujące po sobie pokolenia: płciowe ( gametofit ) wytwarzające gametangia ( plemnie i rodnie ) oraz bezpłciowe ( sporofit ) wytwarzające zarodniki .

9.Czym różnią się rośliny nago- od okrytozalążkowych?

Nasiona roślin nagonasiennych nie tworzą się wewnątrz zalążni (jak u okrytonasiennych), ale powstają na tzw. łuskach nasiennych osadzonych na osi i często podpartych łuskami wspierającymi oraz tworzących struktury zwane szyszkami. Z uwagi na brak słupka i zalążni rośliny nagozalążkowe nie wykształcają owoców.

10. Rodzina Pinaceae, rodzaj Pinus

rodzina drzew i krzewów należąca do rzędu sosnowców ( Pinales ). Jest jedną z rodzin umieszczanych wśród roślin nagonasiennych . Sosnowate obejmują 220-250 gatunków skupionych w 11 rodzajach . Występują one przede wszystkim na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej. Niektóre gatunki rosną również w tropikach.

11.Wymienić i opisać sosny: 1-igielne, 2-igielne, 3-igielne oraz 5-igielne.

1-igielna - Sosna jednoigielna ( Pinus monophylla )

2-igielne - Sosna zwyczajna ( Pinus sylvestris ), Sosna górska ( Pinus mugo )

3-igielne - Sosna żółta ( Pinus strobus ), Sosna smołowa ( Pinus rigida )

5-igielne - Sosna wejmutka ( Pinus strobus ), Sosna limba ( Pinus cembra )

12.Rodzina Pinaceae , rodzaj Abies

Jodła – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.

Drewno - bezżywiczne, jasne i lekkie. Igły spłaszczone, u podstawy przewężone i skręcone. Osadzone one są na stopkach. Igły posiadają dwa paski na spodniej stronie. Kwiaty - charakterystyczne dla jodły są wzniesione pionowo szyszki żeńskie, które są osadzone na górnych gałęziach. Rozsypują się one po dojrzeniu w pierwszym roku. Drewno znajduje zastosowanie w stolarstwie, w budownictwie wodnym, górnictwie, do produkcji papieru, do wyrobu skrzynek, zabawek, instrumentów muzycznych.

 1. Rodzina Ulmaceae

Wiązowate - drzewa, rzadziej krzewy bez soku mlecznego. Pączki okryte łuskami. Liście pojedyncze, zwykle niesymetryczne u nasady, piłkowane, rzadko całobrzegie, ułożone skrętolegle. Drzewa jednopienne. Kwiaty wszystkie obupłciowe lub żeńskie i obupłciowe. Okwiat zwykle niezróżnicowany na kielich i koronę. Owocem jest skrzydlak, orzeszek lub pestkowiec. Do tej rodziny należy wiąz (Ulmus).

 1. Rodzina Fagaceae

Drzewa o liściach opadających lub zimozielonych; rzadko krzewy. Liście zawsze pojedyncze, całobrzegie, ząbkowane lub pierzastowrębne, ułożone skrętolegle. Drzewa jednopienne; o kwiatach rozdzielnopłciowych, kwitną równocześnie z rozwojem liści lub później, kwiaty pręcikowe pojedyncze, zebrane w wąskie, wydłużone kotki, pręcików 8-20, zwykle 2 razy więcej niż listków okwiatu, kwiaty słupkowe od 1 do 3, zebrane w kotkach lub pojedynczo. Okwiat 4-6-krotny, niezróżnicowany na kielich i koronę. Owocem jest orzech (1, 2 lub 3), okryty całkowicie lub tylko u nasady rozrośniętą osią kwiatową, tworzącą miseczkę (cupula) lub okrywę (involucrum). Dojrzewają w ciągu jednego roku lub dwóch. W Polsce: buk ( Fagus ), dąb ( Quercus ), Kasztanowiec ( Aesculus ).

 1. Rodzina Betulaceae

Brzozowate - drzewa lub krzewy o liściach opadających, pojedynczych, ułożonych skrętolegle. Kwiaty rozdzielnopłciowe; drzewa jednopienne. Kwiaty pręcikowe zebrane w kotki, słupkowe w pęczki, grona lub kotki. Kotki są tu kwiatostanami złożonymi z trójkwiatowych dwupromienistych wierzchotek osadzonych w pachwinach łuskowatych podsadek. W niektórych jednak uległy redukcji albo niektóre podkwiatki, całe kwiaty albo poszczególne działki okwiatu lub pręciki. U poszczególnych rodzajów można zaobserwować różne stadia redukcji od pierwotnie wieloramiennej wierzchotki aż do pojedynczego kwiatu osadzonego w kącie przysadki. Owocem jest jednonasienny orzech lub orzeszek, często zaopatrzony dwustronnie po przegach skrzydełkiem. Rodzina ta obejmuje sześć rodzajów występujących w chłodnej i umiarkowanej strefie półkuli północnej. Do tej rodziny należy Brzoza ( Betula ), Olsza ( Alnus ), Grab ( Carpinus ).

 1. Rodzina Oleaceae

Oliwkowate - drzewa i krzewy, niekiedy pnącza, rzadko krzewinki, o liściach zwykle ułożonych nakrzyżlegle, pojedynczych lub pierzastych. Kwiaty promieniste, obupłciowe lub rozdzielnopłciowe, zwykle 4-krotne. Płatki korony mniej lub więcej zrośnięte, czasem w ogóle nie występują. Pręciki 2, słupek 1 (lub brak). Owocem jest pestkowiec, jagoda, torebka lub skrzydlak. Jesion wyniosły ( Fraxinus excelsior ), Ligustr pospolity ( Ligustrum vulgare ).

 1. Rodzina Aceraceae

Klonowate - drzewa lub krzewy występujące głównie w strefie umiarkowanej półkuli północnej, choć także w strefie podzwrotnikowej i zwrotnikowej. Kwiaty są obupłciowe lub rozdzielnopłciowe i zazwyczaj pojawiają się w tym samym czasie co liście. Z wyjątkiem klonu jesionolistnego, który jest wiatropylny, kwiaty w rodzinie klonowatych są owadopylne. Liście są dłoniasto wcinane lub pierzasto złożone, a owocem jest charakterystyczny skrzydlak. Klon jawor ( Acer pseudoplatanus ), klon zwyczajny ( Acer platanoides ).

 1. Rodzina Corylaceae

Leszczynowate - Rośliny jednopienne, ale kwiaty są rozdzielnopłciowe. Kwiaty męskie zebrane w kwiatostany zwane kotkami, kwiaty żeńskie zebrane w grona. Owoce - orzechy lub orzeszki. Przykład Leszczyna pospolita ( Coryllus avellana ).

 1. Rodzina Tiliaceae

Lipowate (Tiliaceae) - rodzina obejmująca przede wszystkim drzewa i krzewy liściaste a ponadto niewielką liczbę roślin zielnych. Rośliny te są związane z ciepłym klimatem obszarów tropikalnych i subtropikalnych. Wyjątkiem jest tu rodzaj lipa ( Tilia ), którego gatunki występują w strefie umiarkowanej półkuli północnej. Dwa gatunki lipy - drobnolistna ( T. cordata ) i szerokolistna ( T. platyphyllos ) są jedynymi w Polsce rodzimymi przedstawicielami rodziny lipowatych.

Liście lipowatych są ustawione skrętolegle. Obupłciowe i owadopylne kwiaty posiadają przeważnie podwójny, 5-krotny okwiat oraz liczne pręciki; są one najczęściej pachnące i miododajne. Owoce są zróżnicowane - mogą to być drobne orzeszki o stosunkowo grubej, czasem zdrewniałej łupinie nasiennej, rozłupnie lub pestkowce.

 1. Rodzina Rosaceae

Różowate ( Rosaceae Juss.) – rząd różowce. Jest szeroko rozprzestrzeniona na kuli ziemskiej. Należy do niej 90 rodzajów liczących ponad 2,5 tys. gatunków, spośród których dziko w Polsce występuje ok. 150 np. Róża dzika ( Rosa canina), Poziomka pospolita ( Fragaria vesca ), Grusza pospolita ( Pyrus communis ) . Rodzina o dużym znaczeniu gospodarczym. Należy do niej wiele uprawnych drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych i leczniczych. Rośliny zielne, drzewa lub krzewy. Liście - pojedyncze lub złożone, przeważnie z przylistkami, ustawione skrętolegle. Kwiaty - o symetrii promienistej, obupłciowe, wolnopłatkowe, liczba pręcików jest najczęściej wielokrotnością 5. Owoc to zazwyczaj niełupka, mieszek, pestkowiec lub owoc rzekomy. Nasiona bezbielmowe.

 1. Rodzina Salicaceae

Wierzbowate ( Salicaceae Mirb.) – rodzina roślin o zdrewniałych pędach należąca do rzędu malpigiowców ( Malpighiales ). Jej przedstawiciele występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, w Australii występują nieliczne gatunki tylko na północnym wschodzie kontynentu.

Liście - ułożone skrętolegle, mają wydłużone, nie podzielone blaszki, na brzegu ząbkowane.

Kwiaty - rozdzielnopłciowe, zebrane w kwiatostany zwane kotkami. Bez okwiatu. Mogą być wiatropylne (topola) lub owadopylne i posiadać miodniki (wierzba).

Owoce - Torebki, nasiona bezbielmowe opatrzone są puchem.

W Polsce występują topole i wierzby.

 1. Rodzina Celastraceae

Dławiszowate ( Celastraceae R. Br.) – rodzina roślin z rzędu dławiszowce. We florze Polski reprezentowana jest tylko przez rosnącą dziko trzmielinę brodawkowatą ( Euonymus verrucosa ), trzmielinę pospolitą ( Euonymus europaea ) i dziewięciornika ( Parnassia ) oraz uprawianego dławisza ( Celastrus ). Krzewy lub drzewa o liściach opadających lub wiecznie zielonych, często pnącza. Liście skrętolegle lub nakrzyżlegle ustawione, zawsze pojedyncze. Kwiaty obupłciowe lub rozdzielnopłciowe, zwykle drobne i zielonkawe, zebrane w kątowe lub szczytowe wierzchotki. Płatków i działek 4-5, pręcików zwykle 5, słupek 1. Owocem jest pękająca torebka (rzadko pestkowiec lub skrzydlak).

13,Opisać przemianę pokoleń u roślin nagozalążkowych na przykładzie sosny zwyczajnej Pinus sylvestris.

1. W maju każdego roku dojrzały sporofit wytwarza kwiaty, charakterystyczne szyszki, na oddzielnych gałęziach (kwiaty są rozdzielnopłciowe, tzn. oddzielnie występują kwiaty męskie i kwiaty żeńskie). Na każdym owocolistku tworzą się po dwa zalążki.
2. W ośrodku zalążka powstaje w wyniku podziału redukcyjnego bielmo pierwotne – gametofit żeński, w nim dojrzewają rodnie z komórkami jajowymi.
3. W woreczkach pyłkowych pręcików powstaje tkanka zarodnikotwórcza – archespor – z której komórek w wyniku podziałów mejotycznych powstają ostatecznie ziarna pyłku – zredukowane gametofity męskie.
4. Dojrzałe ziarno pyłku, czyli gametofit męski, przeniesione przez wiatr upada na zalążek i przez okienko dostaje się na szczyt ośrodka, gdzie kiełkuje.
5. Egzyna pęka, a komórka wegetatywna otoczona intyną rozpoczyna aktywny wzrost i tworzy łagiewkę pyłkową, która rosnąc, przemieszcza się przez tkankę ośrodka i dociera do przedrośla żeńskiego, a następnie do rodni.
6. W tym czasie właściwa komórka generatywna dzieli się mitotycznie na dwie komórki plemnikowe.
7. Szczytowa partia łagiewki ulega rozpuszczeniu, jądro jednej komórki plemnikowej łączy się z jądrem komórki jajowej – zachodzi kariogamia, najistotniejszy moment zapłodnienia.
8. Powstaje diploidalna zygota. Druga komórka jajowa i druga gameta męska obumierają.

9. Po zapłodnieniu cały zalążek przekształca się w nasienie – zawiązek sporofitu. W jego skład wchodzą następujące elementy:
·
zarodek – powstaje z zygoty dzielącej się mitotycznie; jest to zawiązek sporofitu, powstaną z niego wszystkie wegetatywne i generatywne części przyszłej rośliny;
·
bielmo pierwotne – rozrasta się, gromadzi materiały zapasowe i staje się tkanką odżywczą dla zarodka (jest ona haploidalna);
·
osłonki zalążka – rozrastają się i przekształcają w łupinę nasienną.

10. Dojrzałe nasienie przechodzi w stan spoczynku. Na każdym teraz już zdrewniałym owocolistku powstają dwa niczym nieosłonięte nasiona, zao-atrzone w błoniaste skrzydełka.Rys. Cykl rozwojowy nagonasiennych (na przykładzie sosny)

11. Nasiona odpadają od łusek i w odpowiednich warunkach kiełkują.
12. Zarodek rozwija się w siewkę, która po zużyciu materiałów zapasowych bielma pierwotnego staje się samodzielna i stopniowo rozwija się w dojrzały sporofit.

Zobacz także

Politechnika Białostocka Botanika leśna  leśnictwo

Reklama

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...