Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Embriologia - zestaw pytań


Przedmiot
Podgląd

Embriologia- zestaw pytan2.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Embriologia

Embriologia


 1. Co to jest:

a)Organogeneza – proces tworzenia się narządów ostatecznych. Poszczególne części narządów pierwotnych róznicuja się i rozwijają w narządy ostateczne. Narządy pierwotne są zawiązkami układów i zespołów narządów ostatecznych. Tworzeniu się narządów towarzyszy róznicowanie się i specjalizacja komórek, która prowadzi do wytworzenia się róznego rodzaju tkanek. Proces taki nazywamy histogenezą.

b) Indukcja embriologiczna – jeden z mechanizmów różnicowaniu się komórek , tkanek oraz narządów i zachodzi we wszystkich etapach rozwoju zarodkowego w różnej formie i różnym nasileniu. Jest to proces złozony i skomplikowany. Jest jednym z podstawowych procesów zachodzących w rozwoju zarodka. Przez nia rozumiemy wpływ okreslonej tkanki lub warstwy komórek z nią sasiadujących. Indukcja embriologiczna zachodzi w tych obszarach zarodka, które mają wielorakie potencje rozwojowe i zależnie od charakteru czynnika, zostaje zdeterminowana w określonym kierunku rozwoju.

c)Polispermia – wnikanie kilku plemników do jaja. To zjawisko znane jest u niektórych ryb spodoustych, płazów ogoniastych, gadów. Powszechnie zachodzi u ptaków. Wnikanie nadliczbowych plemników może być konieczne do aktywacji jaja zawierającego duże ilości żółtka.

Polispermia fizjologiczna – więcej plemników wnika do przestrzeni okołożółtkowej, co jest niezbędne do aktywacji jaja.

Polispermia patologiczna – może występować u zwierząt monospermicznych, u których normalnie jeden plemnik wnika do jaja. W starzejących jajach, gdzie jest zaburzona reakcja korowa, może dojść do zapłodnienia jaja przez dwa plemniki i dochodzi do obumarcia zarodka.

Polispermia może zajść w starzejących się jajach.

d) Blastula – wczesne stadium rozwoju zarodkowego tkankowców powstałe w wyniku bruzdkowania. U większości zwierząt ma kształt pęcherzyka kulistego (celoblastula); jego sciana (blastoderma) zbudowana jest z 1 lub kilku warstw komórek otaczających jamę blastuli (blastocel), wypełnioną płynem.

e) Blastocysta – stadium blastuli w rozwoju zarodkowym ssaka. Zarodek przyjmuje postać pecherzyka, w którym wewnętrzna masa komórkowa zwisa do środka. Jej ściana zbudowana jest z duzych komórek okrywających - jest to trofoektoderma, czyli trofoblast, wewnętrzna masa komórkowa stanowi węzeł zarodkowy, jama zaś w środku nazywa się jamą blastocysty lub blastocelem.

f) Gastrulacja – proces, w którym blastomery o podobnych właściwościach rozwojowych zajmują określone miejsce, tworząc zespoły komórkowe zwane listkami zarodkowymi. W czasie gastrulacji powstają 3 listki zarodkowe:

- ektoderma – zewnętrzny listek zarodkowy

 • mezoderma – środkowy listek zarodkowy

 • endoderma - wewnętrzny listek zarodkowy

Gastrulacja jest procesem skomplikowanym. W jej czasie zostaje obniżone tempo podziałów komórkowych. Jest zależna od zawartości żółtka w jaju, które rzutuje na sposób przemieszczenia się komórek.

g) Pole presumptatywne – określone obszary jaja, z których powstają w ciągu rozwoju zarodka poszczególne, określone tkanki i narządy. Obszary te mogą wzajemnie na siebie nachodzić. Dotąd nie stwierdzono takich obszarów u ssaków.


2) Od czego zależą typy bruzkowania?

Typy bruzdkowania u zwierząt zalezy głównie od ilości żółtka zawartego w jaju. Żółtko to materiała bierny w czasie podziału komórki i stanowi czynnik znacznie opóźniający ten proces.
3) Ile jest wydzielanych ciałek kierunkowych i jaka jest ich rola?

Powstają dwa niekiedy trzy ciałka kierunkowe. Ich rola polega na zmniejszeniu ilości materiału genetycznego, bez konieczności podziału cytoplazmy.
4) Najważniejsze procesy:

 1. prewitellogenezy –

jeden z okresów wielkiego wzrostu oocytu, w czasie jego trwania gromadzi się informacja rozwojowa. W cytoplaźmie oocytów gromadzą się duże ilości RNA. Może być on syntetyzowany w samym oocycie. Wzmożona synteza RN w oocycie wymaga zwiększenia DNA na którym mógłby on być transkrybowany. Dodatkowo zachodzi zwiększenie ilości genów przez amplikację genów. Chromosomy przybierają postać chromosomów szczoteczkowych.


 1. Witellogenezy –

Gromadzenie substancji zapasowych, w okolicy jądra wyodrębnia się jądro żółtkowe – jest to nagromadzenie mitochondriów, ciałęk Golgiego, błon ER ziarnistych i ziaren zawierających RNA.

-w oocycie syntezowane są białka – stanowiące materiał zapasowy, wchodzące w skład żółtka i białka enzymów niezbędnych do syntezy składników żóltka.

 • pod koniec witellogenezy u niektórych zwierząt , tuż pod błoną komórkową oocytów, pojawiają się ziarenka korowe.


5)Gdzie dokładnie znajduje się pierwsze ciałko kierunkowe?

W przestrzeni okołożóltkowej.


6) Co powstaje w wyniku gastrulacji?

-ektoderma, mezoderma, endoderma (zew., środkowy, wew. Listek zarodkowy)

-struna grzbietowa


7) Typy bruzdkowania. Jaki wystepuje u sssaków, a jaki u ptaków?

U ssaków – bruzdkowanie całkowite równomierne

U ptaków – bruzdkowanie częściowe - tarczowe.


Brzudkowanie

1)całkowite- całe zapłodnione jajo dzieli się na coraz to mniejsze blastomery

 • bruzdkowanie calkowite równomienre – jeżeli blastomery sa równe

 • bruzdkowanie nierównomierne – jeżeli jaja mają pewne ilości żółtka angromadzone w półuli wegetatywnej (mezolecytalne, telolecytalne), np. jaja płazów;

2)częściowe - charakterystyczne dla jaj polilecytalnych. Podziałom na blastomery podlega tylko część jaj pozbawiona żóltka:

-tarczowe- podlega mu tylko tarczka cytoplazmy pozbawiona żółtka, jak się dzieje u ptaków- w jajach telolecytalnych;

-powierzchniowe - w jajach centrolecytalnych, podziałom ulega cytoplazma na powierzchni jaja.


8) Różnice między witellogenezą a prewitellogenezą.

W czasie wzrostu oocytu można rozróżnic dwa podokresy związane z tworzeniem się żóltka: prewitellogeneza i witellogeneza. W czasie trwania pierwszego gromadzona jest informacja rozwojowa, gromadzenie RNA, białk i organelli, amplikacja DNA. Występują komórki pomocnicze: kom. Odżywcze- trofocyty, kom. Pęcherzykowe, chromosomy szczoteczkowe. A w czasie drugiego – gromadzenie żółtka - substancji zapasowych, gl. Składników białka, lipidy. Węglowodany, pod błona oocytów tworzą się ziarna korowe.


9) Czym różni się indukcja embriologiczna od hormonalnej?

Indukcja embriologiczna jest nieodwracalna, a indukcja hormonalna to proces odwracalny. I .Embriologiczna. działa tylko na pobliskie komórki i uwidacznia się po dłuższym czasie. I. Hormonalna działa na duże odległości i efekt działania jest szybko widoczny.


10)Co to jest blok polispermii i jakie procesy wchodzą w jego skład?

Zjawisko zapobiegające wnikaniu dodatkowych plemników do jaja. Składa się z:

 • reakcja korowa – w jej wyniku po fuzji plemnika z oocytem zachodzą zmiany na powierzchni i w warstwie korowej cytoplazmy oocytu.

 • Reakcja zony - zmiany właściwości fizykochemicznych w osłonce przejrzystej pod wpływem przechodzącego przez nią plemnika.


11)Co to są przedjądrza i czym różnią się między sobą?

Przedjądrze męskie jest jądrem komórkowym plemnika. Żeńskie zaś jądrem komórkowym komórki jajowej. Obydwa przedjądrza mają wygląd normalnych jąder komórkowych. Przedjądrze męskie jest większe od żeńskiego.

12.Rodzaje jaj, kryteria podziału.

a. W zależności od ilości żółtka w jaju

-alecytalne lub oligolecytalne: bezżółtkowe lub skąpożółtkowe

-mezolecytalne: o średniej zawartości żółtka

-polilecytalne: bogate w żółtko

b. W zależności od rozmieszczenia żółtka w jaju.

-izolecytalne: rozmieszczenie równomierne

-anizolecytalne: nierównomierne

-cenntrolecytalne: centralne

-telolecytalne: biegunowe13.Jakie czynniki decyduja o wzorze bruzdkowania.

-ilośc żóltka w jaju

-biegunowość i symetria jaja;

-aktywnośc warstwy korowej cytoplazmy jaja

Wzór bruzdkowania jest wyznaczony wyłącznie przez czynniki cytoplazmatyczne wytwarzana w ciągu ooogenezy.


14. Kiedy się tworzy i gdzie jest usytuowana przestrzeń okołożółtkowa perwitellarna?

Przestrzeń okołożółtkowa (perwitellarna) tworzy się pod koniec dojrzewania oocytu lub po wniknięciu do niego plemnika. Znajduje się pomiędzy osłona pierwszorzędową a powierzchnią oocytu.


15. Jakie procesy zachodzą w trakcie gastrulacji?

-zmiana metabolizmu zarodka;

-pierwsze procesy metabolizmu zarodka;

-ujawnienie się aktywności genomu zarodka

-dochodzi do wiekszej determinacji komórek;

-rozpoczyna się różnicowanie komórek.


16.jakie funkcje pełni trofoblast blastocysty?

Stanowi barierę odgradzająca ęzeł zarodkowy od środowiska zew., pośrednicząc w wymianie miedzy nimi substancji.

-stanowi optymalne środowisko do rozwoju węzła zarodkowego przez regulację składu i ilości płynu jamy blastocysty

-sygnalizuje obecnośc zarodka w macicy w sposób odczuwalny dla org. Matki;

-przygotowuje się do kontaktu z endometrium.

17.Wymień fazy zatrzymania oocytu w procesie oogenezy?

Oocyt I rzędu wchodzi w fazę profazy mejozy I oogenezy, przechodzi przez leptoten, zygoten, pachyten, i osiaga diploten. W diplotenie zostaje zachamowany przez czynnik białkowy nazywany inhibitorem dojrzewania oocytów, (OMI). Jest to pierwsze zachamowanie w oogenezie. Stan zachamowania w procesie w profazie mejozy I oogenezy nazywa się diktiototenem. Drygie zachamowanie ma miejssce w metafazie mejozy II, przez kompleks białkowy – czynnik cytoplazmatyczny (CFS), który hamuje MPF.


19. Wymień osłonki pierwszo i drugorzędowe.

-osłonki pierwszorzędowe: wytwarzane są przez mukopolisacharydy, wzmocnione przez włókniste białko. Są to błony przepuszczalne. Ptaki, płazy, gady- błona żółtkowa, ssaki- osłonka przejrzysta, jeżowce- osłonka galaretowata.

-osłonki drugorzędowe: wytwarzane są przez gruczoły żeńskich dróg rodnych.

Np. jaja płazów otoczone są galaretowatą osłonką, u królika otoczką białkową.


20.Co powstaje z oocytu I rzędu po pierwszym podziale mejotycznym?

W wyniku mejozy I powstaje oocyt II rzędu, którego objetość jest prawie równa objetości oocytu I rzędu, i mała komórka zwana ciałkiem kierunkowym I. Oocyt II rzędu i cialko kierunkowe I, ma 23 pary chromosomów oraz 6pg DNA.
21.Co to jest przestrzeń okołożóltkowa?

Szczelina miedzy osłona jajowa a ooplazmą

Powstaje na skutek wnikniecia plemnika do jaja i obkurczenia się cytoplazmy jaja.


22.Z jakiej części blastocysty powstaje zarodek?

W blastocyście, z węzła zarodkowego


23. U jakich zwierząt blastula wystepuje w formie tarczki?

U ptaków.


24.Jaka jest rola ziaren korowych?

Zawierają kwaśne mukopolisacharydy. Ziarna korowe tworza się w centrum oocytu a potem wędruja na obwód. Wydzielając zawartość wkrótce po zapłodnieniu – kwaśne mukopolisacharydy – które otaczaja powierzchnie oocytu – zapobiegaja ponownemu zapłodnieniu przez plemniki, czyli

polispermii.


25. Z jakiego bieguna jajowego powstaje endoderma u ptaków?

Z bieguna wegetatywnego


26. Indukcja pierwotna i wtórna

-indukcja pierwotna: obejmuje duże obszary. Komórki wytwarzają induktor działający na kompetentne komórki. Np. wpływ kom. na różnicowanie cewy nerwowej i tworzenie pęcherzyków.

-indukcja wtórna: działa na mniejszą skalę. Może zachodzić w dwojaki sposób, jako indukcja heterogenna (między tkankami lub układami całkowicie się od siebie różniącymi) lub homogenna, która powodują tkanki uprzednio już zaindukowane lub zróżnicowane w określonym kierunku


27. Łożysko konia ( z wykaldów) –

-ł.inwazyjne

-l.nabłonkowo-kosmówkowe

-ł.żóltkowo-kosmówkowe (7 tyg)

Unaczyniane poprzez łożysko omoczniowo-kosmówkowe.

Kosmki skupione w liścieniach = mikroliscienie, łaczą się z kryptami.

Obszary paraplacentarne – wchłanianie histiotrophe

Kubki endometrialne (5-22 tyg) z ubytkami nabłonka i tk. Łącznej.

-Inwazje kom. Trofoblastu.

-tu resoprcja histiotrophe

-produkcja gonadotropin

-immunologiczna ochrona.


28. Czym się charakteryzuje łozysko kosmówkowo-owodniowe?, co je tworzy, gdzie wystepuje?
(
chyba chodzi tu o łożysko kosmówkowo-omoczniowe?

Tworzy je:
-śródbłonek naczyń włosowatych macicy

-tkanka łączna błony śluzowej macicy

-nablonek błony śluzowej macicy

-nabłonek kosmówki – trofoblast

-mezenchyma kosmówki omoczniowej

-śródbłonek naczń włosowatych płodu

u konia i świni


33. Co to jest smuga pierwotna, gdzie się znajduje, jakie pelni funkcje, w wyniku czego powstaje?

Jest to zagęszczenie komórek w fotmie pasma biegnącego środkiem tarczki, powstaje w procesie gastrulacji.

Funkcje:

-centrum organizacyjne, kierujące przechodzące przez nia komórki na odpowiednia droge rozwoju.

U ptaków rozwój smugi pierwotnej rozpoczyna się w tylnej części tarczki zarodkowej na granicy pola jasnego i strefy łąćzącej.

Funkcja:

-organizuje narządy zarodka wdłuż osi głowowo-ogonowej

-miejsce , przez które przemiesczaja się komórki i w jakim zatrzymują się kom. Macierzyste różnych linii komórkowych.

-miejsce poliferacji komórek


34.Jaka błona powstaje jako pierwsza u ptaków?

Bł żółtowa/bl.bl owodnia

35.W jakiej kolejności powstają błony płodowe u ptaków?

-pęcherzyk żółykowy

-owodnia

-kosmówka

-omocznia (kosmówka omoczniowa)

37.Budowa i funkcja bariery łóżyskowej?

Funkcja- bariera immulogiczna.

Jest to warstwa tkanek odgraniczających krew matki od krwi płodu, które w żadnym łożysku nie mieszają się ze sobą. Najgrubsza bariera łożyskowa może składać się z sześciu warstw: śródbłonek naczyń włosowatych macicy→ tkanka łączna błony śluzowej macicy→ nabłonek błony śluzowej macicy→ nabłonek kosmówki, czyli trofoblast→ mezenchyma kosmówki omoczniowej→ śródbłonek naczyń włosowatych płodu. Łożysko o takiej barierze nazwano łożyskiem nabłonkowo- kosmówkowym.38. Typ łożyska u psa?

Łozyskowo –kosmówkowe

Ł. Kosmówkowo prawdziwe- omoczniowo kosmówkowe

Ł. Krwio-kosmówkowe

Łozysko inwazyjne popręgowane.


39. Jaka u krowy wystepuję bariera krew-łozysko?

W I-sszej połowie ciąży typu łącznokosmówkowego, w rzeczywistosci krew matki w naczyniach włosowatych biegnących pod symplazmami jest oddzielone od krwi n. Wlos.płodu , cienka warstwą cytoplazmy sumplazmy i cienka warstwą cytoplazmy nabłonka trofoblastu


W II połowie ciazy – krwiokosmówkowa bariera łozyskowa (nabłonek kosmówki , trofoblast, mezenchyma kosmówki omoczniowej, śródbłonek naczy wlosowatych płodu.


40. Co to jest paraplacenta?

Powierzchnia zetknięcia się jaja plodowego z endometrium, na powierzchni nie pokrytej kosmkami.


41. Co powstaje podczas neurlacji i co z niej powstaje?

Neurlacja-proces tworzenia się cewki nerwowej – neuruli, tworzenie zawiązków układu nerwowego. Wystepuje po zakończeniu gastrulacji, w procesie tworzenia się narzadów pierwotnych.

U ptaków w dwóch odrębnych etapach:

-neurlacja pierwotna – tworzy się zawiazek mózgu i przedniej części rdzenia,

-neurlacja wtórna – tylna część rdzenia kręgowego


42. Która błona płodowa tworzy się jako pierwsza i z czego jest zbudowana?

Jama blastocysty zostaje otoczona dwuwarstwową ścianą i zamienia się w jamę pierwotnego pęcherzyka żółtkowego. Sklepienie jej stanowi hipoblast tarczki zarodkowej.


43. Co to jest peryderma i co z niej powstaje?

Jest to początkowo jednowarstwowy nabłonek powstały z ektodermy, który zostaje zastąpiony przez ostateczny rogowaciejący naskórek. Z perydermy powstają także tzw. pochodne naskórka: włosy, kopyta, pazury, paznokcie, niektóre części narządów zmysłów, np. soczewka oka, nabłonek jamy ustnej


44. Co wchodzi w skład sznura pępowinowego?

- tętnica i żyła żółtkowa

- dwie tętnice pępkowe i żyła pępkowa

- przewód omoczniowy

- przewód żółtkowy

- tkanka łączna galaretowata (galareta Whartona)

- peryderma (pępek skórny)


45.Wymień typy łozysk(+przykład). Co to jest łożysko?

Łożysko jest narządem, w którym dochodzi do przylegania lub zrośniecia się błon plodowych zarodka z błona sluzową macicy w celu wymiany fizjologicznej. Wyrózniamy

część plodową- kosmówka z przylegająca do niej blona płodową

-część matczyną – cz. Funkcjonalna blony sluzowej macicy


Typy:

-w zalezności, która blona wchodzi do lożyska z kosmówką:

1)kosmówkowo-żóltkowe

2)kosmówkowo-omoczniowe

3)żółtkowe


-łozyska – rzekome nieinwazyjne

- prawdziwe inwazeyjne : labiryntowe, kosmkowe, beleczkowe


-w zalezności od umiejscowienia kosmków na powierzchni kosmówki:

1)rozproszone

2)liścieniowate

3)popręgowe

4)tarczowe


-w zależności od bariery łozyskowej:

1)nabłonkowo-kosmówkowe

2)łącznokosmówkowe

3)śródnabłokowo- kosmówkowe

4)krwiokosmówkowe

5)krwionablonkowe


47. Co to jest jajo mazaikowe, a co to jest regulacyjne?

-mozaikowe: jaja, w których jeszcze przed rozpoczęciem bruzdkowania ustaliło się zróżnicowanie cytoplazmy, odpowiedzialne następnie za powstawanie obszarów presumptywnych. Występują u wielu zwierząt bezkręgowych.

-regulacyjne: jaja, w których cytoplazma zygoty nie jest zróżnicowana; w czasie bruzdkowania powstają blastomery sobie równe, tj. każdy z nich jest zdolny do zastąpienia innych blastomerów. Występują u niektórych strunowców i szkarłupni


48. Co to sa komórki doczesnowe?

Komorki powstale przez przelształcenie fibroblastów, sa duze, zaokraglone, mogą być wielojadrzaste, np. u szczura. Zawieraja obfita siateczkę śródplazmatyczną, wolne rybosomy, liczne cialka Golgiego i mitochondria.

Funkcja:

-odzywcza – polega na syntetyzowaniu przez te komórki glukozy i skladników potrzebnych do rozwoju

-ochronna –przeciw inwazyjności trofoblastu

 1. Co to jest kariogamia?

Jest to proces zlewania się przedjądrza męskiego i żeńskiego. Od tego momentu zapłodnione jajo nosi nazwę zygoty.


.3.W jakich narządach tworzą się poszczególne osłonki jaja?

Pierwszorzędowe osłony jajowe wytwarzane są w jajniku i odkładane między komórkami pęcherzykowatymi a oocytem. Są wytworem komórek pęcherzykowatych i częściowo oocytu.

Drugorzędowe osłony jajowe wytwarzane są przez gruczoły żeńskich dróg rodnych.

3.Najważniejsze procesy pre- i witellogenezy.

-prewitellogeneza: gromadzenie dużej ilości RNA, zwiększa się ilość genów (amplifikacja genów), w ditktiotenie chromosomy przybierają postać tzw. chromosomów szczoteczkowych.

-witellogeneza: powiększenie oocytu, wyodrębnienie jądra żółtkowego, synteza białek stanowiących materiał zapasowy żółtka oraz enzymów niezbędnych do syntezy składników żółtka, pod koniec witellogenzy powstają ziarna korowe (kortykalne).


 1. Co to jest efekt matczyny?

Jest to wpływ genotypu matki na przebieg bruzdkowania.


 1. Jakie są rodzaje żółtka, co je tworzy?

Żółtko tłuszczowe (lipidowe) oraz żółtko białkowe. Obydwa wytwarzane są w cytoplazmie przez oocyt w procesie witellogenezy. 1. Co to są jajka mozaikowe i regulacyjne?

-mozaikowe: jaja, w których jeszcze przed rozpoczęciem bruzdkowania ustaliło się zróżnicowanie cytoplazmy, odpowiedzialne następnie za powstawanie obszarów presumptywnych. Występują u wielu zwierząt bezkręgowych.

-regulacyjne: jaja, w których cytoplazma zygoty nie jest zróżnicowana; w czasie bruzdkowania powstają blastomery sobie równe, tj. każdy z nich jest zdolny do zastąpienia innych blastomerów. Występują u niektórych strunowców i szkarłupni. 1. Fazy bruzdkowania

Bruzdkowanie jaja ssaka: zygota→blastomery→4 blastomery→8 blastomerów→ późna morula→ blastocysta 1. U jakich zwierząt blastula występuje w formie tarczki?

U wszystkich, które przechodzą bruzdkowanie tarczowe.(ptaki)


 1. Z czego zbudowana jest blastocysta?

Ściana zbudowana jest dużych komórek okrywających- trofoektoderma, czyli trofoblast, wewnętrzna masa zarodkowa to węzeł zarodkowy.


 1. Co ogranicza wzrost blastocysty przy przechodzeniu przez jajowód?

Osłonka przejrzysta 1. Co to jest implantacja i decidualizacja?

-decidualizacja: zmiany w endometrium przygotowujące implantację i przebiegające w czasie jej trwania. Wytwarzają się kom. decidualne- przekształcone fibroblasty endometrium (bariera dla syncytiotrofoblastu, pełnią funkcję ochronną i odżywczą).

-implantacja: zagnieżdżenie się zarodka w błonie śluzowej macicy. W momencie implantacyjnym dochodzi do największej śmiertelności. Wyróżnia się implantację powierzchniową i śródmiąższową. 1. Jakie listki zarodkowe powstają z poszczególnych biegunów u płazów?

Na powierzchni zarodka występują małe komórki części animalnej, które aktywnie rozciągają się na cała powierzchnię zarodka (ekspansja), rozpłaszczając się na niej. Warstwa ta stanowi ektodermę. Mikromery tworzą następnie endodermę, a materiał wpuklony w górnej części prajelita mezodermę i strunę grzbietową (mezodermę przyosiową).

10.Indukcja embriologiczna a hormonalna.

Indukcja embriologiczna jest nieodwracalna, hormonalna natomiast odwracalna. W indukcji hormonalnej występuje działanie na dużą odległość, w embriologicznej komórka działa na komórkę sąsiednią.


 1. Co to są obszary/pola presumptywne?

Są to określone obszary jaja, z których powstają w ciągu rozwoju zarodka poszczególne określone tkanki lub narządy.


 1. Co to są, z czego powstają somity, co je buduje?

Somity (woreczkowate człony) powstają z mezodermy przyosiowej poprzez rozdzielenie się od niej na segmentalne części, ułożone jedne za drugim.W ścianie somitu można wyróżnić trzy części: dermatom, sklerotom oraz miotom. Somity połączone są z sobą cienkimi pasmami komórek- nefrotomami. Liczna somitów zwiększa się w miarę rozwoju zarodka. U niektórych ssaków w środku somitu powstaje pusta przestrzeń określana jako jama somitu.


 1. Z czego wywodzi się mezenchyma i co z niej powstaje?

Mezenchyma powstaje z somitów i mezodermy bocznej, poprzez nałożenie się ich na luźną tkankę. Wypełnia ona wolne przestrzenie między powstającymi narządami. Różnicują się z niej naczynia krwionośne i chłonne, tkanka łączna szeroko pojęta oraz mięśnie gładkie.


 1. Co to jest nefrotom, z czego powstaje i co daje?

Są to pasma komórek wychodzące z somitów, łączące je z mezodermą boczną. Nefrotomy dają początek przednerczu, pranerczu i nerce ostatecznej. Powstają z nich również drogi moczowe i płodne.


15.Co powstaje podczas neurulacji, kiedy ona występuje?

Jest to stadium zarodka, w którym z ektodermy tworzy się cewa nerwowa.
 1. Wymień błony płodowe w kolejności powstawania.

Pęcherzyk żółtkowy→ owodnia→ kosmówka→ omocznia 1. Czym charakteryzuje się łożysko kosmówkowo- omoczniowe?

Ma ono kształt tarczki, głęboko wnikającej do endometrium. Tarczka łożyska okrywa zarodek wraz z łożyskiem żółtkowym. Na granicy między tarczką łożyska a unaczynioną splanchnopleurą pęcherzyka żółtkowego tworzą się uchyłki, tzw. zatoki endodermalne lub rejony paraplacentalne.


 1. Obszary paraplacentalne.

Powstają one z resztek parietalnej ściany pęcherzyka żółtkowego, która jeszcze w tym miejscu jest unaczyniona. Parietalna ściana pęcherzyka tworzy liczne fałdy, które zrastają się z mezenchymą.


 1. Typ łożyska konia i psa.

-koń: łożysko nabłonkowo- komsówkowe

-pies: łożysko inwazyjno- popręgowane


 1. Co to jest bariera łożyskowa i do czego służy?

Jest to warstwa tkanek odgraniczających krew matki od krwi płodu, które w żadnym łożysku nie mieszają się ze sobą. Najgrubsza bariera łożyskowa może składać się z sześciu warstw: śródbłonek naczyń włosowatych macicy→ tkanka łączna błony śluzowej macicy→ nabłonek błony śluzowej macicy→ nabłonek kosmówki, czyli trofoblast→ mezenchyma kosmówki omoczniowej→ śródbłonek naczyń włosowatych płodu. Łożysko o takiej barierze nazwano łożyskiem nabłonkowo- kosmówkowym.


 1. Rodzaj bariery łożyskowej u krowy i świni.

-krowa: łożysko rzekome wielokrotne

-świnia: łożysko nabłonkowo- kosmówkowe


9. Jakie etapy występują w procesie kapacytacji?

- usunięcie warstwy glikokoniugatów z powierzchni główki plemnika

- błona komórkowa plemnika traci cholesterol, dzięki czemu staje się bardziej płynna

- hiperaktywacja plemnika poprzez wnikanie jonów wapnia


15. Ile ciałek kierunkowych jest wydzielanych i jaka jest ich rola?

Najczęściej są to dwa ciałka kierunkowe (jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia – wydzielone I ciałko kierunkowe dzieli się na dwa), ale mogą być trzy (kiedy komórka jajowa zostanie zapłodniona – dwa z I ciałka kierunkowego po jego podziale i II ciałko kierunkowe po II podziale mejotycznym. Są to małe komórki ze znikomą ilością cytoplazmy, dzięki którym oocyt może dzielić się bez znacznego ubytku cytoplazmy.


43. Jednostka (odcinek) mezodermy pośredniej łączący mezodermę przyosiową z mezodermą boczną. Co z niego powstaje?

Jest to nefrotom, z którego powstają narządy wydalnicze.


33. W jakie dwie struktury różnicuje się trofoblast?

W cytotrofoblast i syncytiotrofoblast

39. Co powstaje podczas neurulacji i kiedy występuje?

Powstają zawiązki układu nerwowego (cewa nerwowa). Następuje w czasie gastrulacji.


40. Przez co ograniczona jest wtórna jama ciała?

Przez blaszkę trzewną i blaszkę ścienną mezodermy

41. Z jakiego bieguna jajowego powstaje endoderma u płazów?

Z bieguna wegetatywnego.


42. Z czego powstaje somit i co go buduje? Co powstaje z jego poszczególnych części?

Powstaje z mezodermy przyosiowej i składa się z:

- sklerotom – tkanka kostna

- miotom – tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana

- dermatom – tkanka łączna skóry właściwej


44. Co to jest nefrotom i co z niego powstaje?

Jest to odcinek mezodermy pośredniej łączący mezodermę przyosiową z mezodermą boczną, z którego powstają narządy wydalnicze.


45. Z czego wywodzi się mezenchyma i co z niej powstaje?

Wywodzi się z somitów mezodermy przyosiowej i z mezodermy bocznej, a powstają z niej tkanki łączne, naczynia krwionośne, chłonne i mięśnie gładkie


- sezonowa (obligatoryjna) – zapłodnienie jesienią, a dalszy rozwój wiosną (jelenie, sarny)

- laktacyjna (fakultatywna) – zapłodnienie zaraz po porodzie w czasie pierwszej rui, a implantacja po odsadzeniu młodych, które właśnie przyszły na świat (gryzonie)


Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...