Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

kolokwium z MiTRu z wykładów- MITRN opracowanie pytań


Uniwersytet Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology
AGH
Podgląd

MITRN opracowanie pytań.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
  1. Cykl ropy naftowej

Elementy systemu zagospodarowania ropy naftowej:

a) Złoże ropy naftowej

b) Kopalnia ropy naftowej

c) Transport dalekosiężny ropy naftowej

d) Rafineria

e) Transport produktów finalnych przeróbki ropy naftowej

f) Bazy paliwowe

g) Stacje paliw

Na kopalni ropy wydobyty płyn złożowy poddawany jest szeregu procesom technologicznym, których jednym z podstawowych celów jest oddzielenie ropy naftowej od pozostałych składników fazowych płynu złożowego.

Proces ten nosi nazwę separacji ropy naftowej.

Na kopalni ropy ropa naftowa i inne mieszaniny węglowodorów przechowywane są w:

-Zbiornikach technologicznych – kształt, parametry i warunki przechowywania zależą od stosowanego procesu technologicznego
-Zbiornikach magazynowych – kształt, parametry i warunki przechowywania ustalają przepisy obowiązujące w danym kraju

Wielkość technologicznych zbiorników na węglowodory na kopalni ropy zależy przede wszystkim od wydajności procesu technologicznego.

Przygotowana do transportu ropa naftowa na kopalni jest magazynowana w zbiornikach magazynowanych zwykle o małej pojemności, od kilkudziesięciu do kilku tysięcy m 3 – uzależniona od wydatku złoża oraz warunków odbioru ropy.

W przypadku wydajnych złóż pojemność zbiorników może wynosić kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy m 3 , co jest jednak rzadkością.

Z kopalni ropa jest transportowana do zbiorników magazynowych systemu transportu dalekosiężnego ropy naftowej. Zbiorniki magazynowe w tym przypadku posiadają bardzo duże pojemności, od kilkunastu tysięcy do ponad 100.000 m 3 . Największe produkowane obecnie  w Polsce naziemne zbiorniki magazynowe ropy naftowej posiadają pojemność 125.000 m 3 .

Ich zadaniem jest zapewnienie równomierności przepływu transportowanej ropy naftowej – magazynowanie nadwyżek przy dostawach większych od wysyłek i odwrotnie.

Poprzez system transportu dalekosiężnego ropa naftowa jest przesyłana do rafinerii w celu jej przeróbki. Rafinerie ropy naftowej posiadają zbiorniki magazynowe:

-Ropy naftowej przed przeróbką

-Produktów finalnych przeróbki ropy naftowej

Produkty finalne przerobu ropy naftowej w rafineriach (szczególnie paliwa) są przez rafinerie sprzedawane odbiorcom, którzy magazynują je w bazach paliwowych.

Z baz paliwowych paliwa po dodaniu dodatków uszlachetniających są sprzedawane do stacji paliw, skąd trafiają do odbiorców detalicznych.

2. Co to są sztuczne zbiorniki naziemne i podziemne na paliwa ciekłe?

Zbiorniki naziemne – zbiorniki znajdujące się na otwartej przestrzeni lub przysypane warstwą ziemi o grubości do 0,5 m lub umieszczone w pomieszczeniu.

Zbiorniki podziemne - zbiorniki przykryte lub obsypane warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m oraz zbiorniki o osi pionowej, gdy ich dach znajduje się co najmniej 0,5 m poniżej powierzchni terenu.

3. Jakie są zabezpieczenia sztucznych zbiorników na paliwa ciekłe przez przeniknięciem ich do środowiska naturalnego (w myśl prawa)?

1) system monitorowania przestrzeni międzydennej w zbiornikach naziemnych o osi pionowej,

2) system monitorowania przestrzeni międzyściennej w zbiornikach podziemnych i naziemnych o osi poziomej,

Jako urządzenia i systemy zabezpieczające przed wyciekiem mogą być obecnie stosowane:

1) dla zbiorników naziemnych:

a) podwójne dno (oś główna pionowa),

b) podwójna ścianka (oś główna pozioma),

c) zbiornik rezerwowy,

d) obwałowanie,

e) taca,

f) szczelne pomieszczenie.

2) dla zbiorników podziemnych:

a) geomembrana,

b) podwójna ścianka,

c) zbiornik rezerwowy,

d) obudowa betonowa.

4. Straty magazynowanych paliw:

a) dopuszczalne

Maksymalne normy  wynoszą dla:

1) olejów lekkich i preparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami    0,0015%,

2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29    0,0014%,

3) olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami    0,0006%

- od sumy dziennych pozostałości paliw ciekłych; podstawą obliczenia tej sumy są dzienne stany paliw ciekłych wykazywane w ewidencji magazynowej.

b) duży oddech
Podczas opróżniania zbiornika w jego wnętrzu powstaje podciśnienie i w konsekwencji przez zawory podciśnieniowe do zbiornika napływa powietrze. Paliwo znajdujące się w zbiorniku paruje, aż do  nasycenia świeżego powietrza parami benzyny. Powietrze nasycone parami benzyny jest wytłaczane ze zbiornika podczas jego napełniania. Straty powstałe w trakcie uzupełniania i opróżniania zbiornika mogą być znaczne i  zależą od temperatury otoczenia oraz siły i częstości wiejących wiatrów.

c) mały oddech

Straty związane są z dobowymi zmianami temperatury i ciśnienia. W dzień promienie słoneczne ogrzewają zbiornik i przestrzeń nad zwierciadłem znajdującego się w nim paliwa. Wzrost temperatury powoduje wzrost ciśnienia powietrza zawierającego parę benzyny, które po otwarciu zaworów oddechowych zostaje wydalone na zewnątrz. </