Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

testy i odpowiedzi PPA


Kierunek DSM
Prowadzący Adam Jaroszyński
Informacja dla prowadzących
Podgląd

PPA testy i odpowiedzi.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


1. Akty prawa miejscowego: a) stanowione SA m.in. przez wszystkie organy administracji zespolonej b) stanowione są m.in. przez organy administracji niezespolonej c) stanowione są m.in. przez starostę d) stanowione są m.in. przez wójta 2. Postulaty czy poglądy prawoznawstwa w polskim systemie prawa to: a) źródła prawa w ujęciu informacyjnym b) źródła prawa w ujęciu normatywnym c) źródła prawa w ujęciu funkcjonalnym d) źródła prawa ujęte w konstytucyjnym katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego 3. Normy administracyjnego prawa ustrojowego: a) regulują najważniejsze elementy administracji jako organizacji b) określają treść decyzji co do praw i obowiązków przydawanych lub nakładanych decyzją administracyjną c) ustalają skutki nieprzestrzegania norm ustawowych ustalających określone obowiązki d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 4. Akt normatywny prawa administracyjnego: a) może być aktem prawotwórczym kierownictwa wewnętrznego b) może przybrać formę aktu administracyjnego c) może przybrać formę aktu stosowania prawa w wąskim znaczeniu d) może być aktem prawa powszechnie obowiązującego 5. Cechą aktów administracyjnego prawa wewnętrznego jest to, że: a) mogą stanowić podstawę decyzji wydanej wobec obywatela b) mogą stanowić podstawę decyzji wydanej wobec osoby prawnej c) obowiązują jednostki organizacyjne nie podległe organowi wydającemu te akty d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 6. Konstytucja: a) zawiera katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego b) zawiera katalog źródeł prawa wewnętrznego c) zawiera katalog źródeł prawa miejscowego d) zawiera tylko katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego 7. Prawo Administracyjne: a) jest to zespół norm regulujący działalność administracyjną b) jest to prawo które reguluje administrację publiczną c) to prawo, które zawiera element władztwa d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 8. Akt normatywny: a) to akt indywidualno-abstrakcyjny b) to akt generalno-konkretny c) to akt generalno-abstrakcyjny d) konkretno-indywiudualny 9. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa administracyjnego w RP są: a) tylko akty normatywne b) m.in. akty prawa wewnętrznego c) niektóre akty prawne d) wszystkie akty prawne 10. „Administracja” to pojęcie rozumiane m.in. jako: a) pewne działanie b) pewna wyodrębniona organizacja c) osoby lub zespoły osób wykonujące funkcje administracyjne d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 11. Zasada kompetencyjności ( zasada prawa administracyjnego ): a) jest jedną z zasad ustrojowego prawa administracyjnego b) oznacza domniemania kompetencji gminy w wykonywaniu zadań publicznych jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego c) jest jedną z zasad procesowego prawa administracyjnego d) głosi, ze do rozstrzygania określonej sprawy w określonej formie kompetentny może być tylko jeden organ administracji publicznej

12. Ustrój terytorialny RP: a) zapewnia centralizację władzy publicznej b) zapewnia decentralizację władzy państwowej c) zapewnia decentralizację władzy publicznej d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa13. Zasada proporcjonalności ( zasada prawa administracyjnego ): a) określa metodę ustalania stopnia samodzielności jednostki zdecentralizowanej b) wskazuje metodę ustalania granic dopuszczalności ingerencji państwa w sferę praw człowieka c) dotyczy słusznego i racjonalnego wyważenia ochrony dobra ogółu i dobra jednostki d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 14.”Administracja to działalność organów administracyjnych” to definicja administracji ( w znaczeniu działalności ): a) negatywno-przedmiotowa b) pozytywno-podmiotowa c) pozytywno-przedmiotowa d) negatywno-podmiotowa 15. Zaznacz cechy współczesnej administracji: a) co do zasady brak możliwości działania w formach władczych b) brak możliwości działania w imieniu podmiotu innego aniżeli państwo c) działanie w interesie publicznym d) działanie na podstawie i w granicach określonych przez akty prawa wewnętrznego 16. Administracja regionalna: a) stanowi część administracji lokalnej b) dzieli się na rządową wojewódzką i samorządową powiatową c) dzieli się na samorządową powiatową i samorządową gminną d) stanowi część administracji terytorialnej 17. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa administracyjnego w RP są: a) rozporządzenie rady Ministrów b) uchwały Rady ministrów c) rozporządzenie ministrów d) rozporządzenia porządkowe wojewody 18. Uchwały kolegialnych organów administracji publicznej: a) są źródłami prawa powszechnie obowiązującego b) są źródłami prawa wewnętrznego c) mogą stanowić podstawę decyzji wydane wobec obywatela d) obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe tym organom 19. Zarządzenia: a) to akty normatywne b) to wyłącznie akty prawa wewnętrznego c) to wyłącznie źródła powszechnie obowiązującego prawa d) to akty indywidualno-konkretne 20. Zarządzenia mogą być wydawane przez: a) Prezydenta RP b) Prezesa Rady Ministrów c) Radę Ministrów d) Dyrektora Urzędu Morskiego 21. W gminie: a) akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały b) akty prawa miejscowego ustanawia zarząd gminy w formie zarządzenia c) przepisy porządkowe może wydawać starosta w wypadku nie cierpiącym zwłoki d) przepisy porządkowe może wydawać wójt q wypadku nie cierpiącym zwłoki 22. W powiecie: a) rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego b) starosta może wydawać przepisy porządkowe w wypadkach nie cierpiących zwłoki c) starosta może wyjątkowo wydawać akty prawa miejscowego d) akty prawa miejscowego ustanawia rada powiatu w formie zarządzenia 23. W województwie: a) akty prawa miejscowego stanowią organy administracji niezespolonej b) akty prawa miejscowego stanowi wyjątkowo wojewoda c) rozporządzenia porządkowe wydaje wyjątkowo wojewoda d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 24. Akty prawa miejscowego: a) mogą być wydawane tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie b) nie mogą być wydawane na podstawie upoważnień ustawowych generalnych c) mogą wyjątkowo wydawane być przez poszczególnych ministrów d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 25. Nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej: a) jest możliwe w uzasadnionych przypadkach b) jest możliwe jeżeli ważny interes państwa nie stoi temu na przeszkodzie c) jest możliwe jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stojącemu na przeszkodzied) nie jest możliwe 26. Akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodza w życie: a) co do zasady po upływie siedmiu dni od dnia ich ogłoszenia b) z dniem ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoja temu na przeszkodzie c) z dniem ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym jeżeli ważny interes państwa tego wymaga d) w uzasadnionych przypadkach w terminie krótszym niż czternaście dni 27. Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów no