Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

testy i odpowiedzi PPA


Kierunek DSM
Prowadzący Adam Jaroszyński
Informacja dla prowadzących
Podgląd

PPA testy i odpowiedzi.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


1. Akty prawa miejscowego: a) stanowione SA m.in. przez wszystkie organy administracji zespolonej b) stanowione są m.in. przez organy administracji niezespolonej c) stanowione są m.in. przez starostę d) stanowione są m.in. przez wójta 2. Postulaty czy poglądy prawoznawstwa w polskim systemie prawa to: a) źródła prawa w ujęciu informacyjnym b) źródła prawa w ujęciu normatywnym c) źródła prawa w ujęciu funkcjonalnym d) źródła prawa ujęte w konstytucyjnym katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego 3. Normy administracyjnego prawa ustrojowego: a) regulują najważniejsze elementy administracji jako organizacji b) określają treść decyzji co do praw i obowiązków przydawanych lub nakładanych decyzją administracyjną c) ustalają skutki nieprzestrzegania norm ustawowych ustalających określone obowiązki d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 4. Akt normatywny prawa administracyjnego: a) może być aktem prawotwórczym kierownictwa wewnętrznego b) może przybrać formę aktu administracyjnego c) może przybrać formę aktu stosowania prawa w wąskim znaczeniu d) może być aktem prawa powszechnie obowiązującego 5. Cechą aktów administracyjnego prawa wewnętrznego jest to, że: a) mogą stanowić podstawę decyzji wydanej wobec obywatela b) mogą stanowić podstawę decyzji wydanej wobec osoby prawnej c) obowiązują jednostki organizacyjne nie podległe organowi wydającemu te akty d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 6. Konstytucja: a) zawiera katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego b) zawiera katalog źródeł prawa wewnętrznego c) zawiera katalog źródeł prawa miejscowego d) zawiera tylko katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego 7. Prawo Administracyjne: a) jest to zespół norm regulujący działalność administracyjną b) jest to prawo które reguluje administrację publiczną c) to prawo, które zawiera element władztwa d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 8. Akt normatywny: a) to akt indywidualno-abstrakcyjny b) to akt generalno-konkretny c) to akt generalno-abstrakcyjny d) konkretno-indywiudualny 9. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa administracyjnego w RP są: a) tylko akty normatywne b) m.in. akty prawa wewnętrznego c) niektóre akty prawne d) wszystkie akty prawne 10. „Administracja” to pojęcie rozumiane m.in. jako: a) pewne działanie b) pewna wyodrębniona organizacja c) osoby lub zespoły osób wykonujące funkcje administracyjne d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 11. Zasada kompetencyjności ( zasada prawa administracyjnego ): a) jest jedną z zasad ustrojowego prawa administracyjnego b) oznacza domniemania kompetencji gminy w wykonywaniu zadań publicznych jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego c) jest jedną z zasad procesowego prawa administracyjnego d) głosi, ze do rozstrzygania określonej sprawy w określonej formie kompetentny może być tylko jeden organ administracji publicznej

12. Ustrój terytorialny RP: a) zapewnia centralizację władzy publicznej b) zapewnia decentralizację władzy państwowej c) zapewnia decentralizację władzy publicznej d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa13. Zasada proporcjonalności ( zasada prawa administracyjnego ): a) określa metodę ustalania stopnia samodzielności jednostki zdecentralizowanej b) wskazuje metodę ustalania granic dopuszczalności ingerencji państwa w sferę praw człowieka c) dotyczy słusznego i racjonalnego wyważenia ochrony dobra ogółu i dobra jednostki d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 14.”Administracja to działalność organów administracyjnych” to definicja administracji ( w znaczeniu działalności ): a) negatywno-przedmiotowa b) pozytywno-podmiotowa c) pozytywno-przedmiotowa d) negatywno-podmiotowa 15. Zaznacz cechy współczesnej administracji: a) co do zasady brak możliwości działania w formach władczych b) brak możliwości działania w imieniu podmiotu innego aniżeli państwo c) działanie w interesie publicznym d) działanie na podstawie i w granicach określonych przez akty prawa wewnętrznego 16. Administracja regionalna: a) stanowi część administracji lokalnej b) dzieli się na rządową wojewódzką i samorządową powiatową c) dzieli się na samorządową powiatową i samorządową gminną d) stanowi część administracji terytorialnej 17. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa administracyjnego w RP są: a) rozporządzenie rady Ministrów b) uchwały Rady ministrów c) rozporządzenie ministrów d) rozporządzenia porządkowe wojewody 18. Uchwały kolegialnych organów administracji publicznej: a) są źródłami prawa powszechnie obowiązującego b) są źródłami prawa wewnętrznego c) mogą stanowić podstawę decyzji wydane wobec obywatela d) obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe tym organom 19. Zarządzenia: a) to akty normatywne b) to wyłącznie akty prawa wewnętrznego c) to wyłącznie źródła powszechnie obowiązującego prawa d) to akty indywidualno-konkretne 20. Zarządzenia mogą być wydawane przez: a) Prezydenta RP b) Prezesa Rady Ministrów c) Radę Ministrów d) Dyrektora Urzędu Morskiego 21. W gminie: a) akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały b) akty prawa miejscowego ustanawia zarząd gminy w formie zarządzenia c) przepisy porządkowe może wydawać starosta w wypadku nie cierpiącym zwłoki d) przepisy porządkowe może wydawać wójt q wypadku nie cierpiącym zwłoki 22. W powiecie: a) rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego b) starosta może wydawać przepisy porządkowe w wypadkach nie cierpiących zwłoki c) starosta może wyjątkowo wydawać akty prawa miejscowego d) akty prawa miejscowego ustanawia rada powiatu w formie zarządzenia 23. W województwie: a) akty prawa miejscowego stanowią organy administracji niezespolonej b) akty prawa miejscowego stanowi wyjątkowo wojewoda c) rozporządzenia porządkowe wydaje wyjątkowo wojewoda d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 24. Akty prawa miejscowego: a) mogą być wydawane tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie b) nie mogą być wydawane na podstawie upoważnień ustawowych generalnych c) mogą wyjątkowo wydawane być przez poszczególnych ministrów d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 25. Nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej: a) jest możliwe w uzasadnionych przypadkach b) jest możliwe jeżeli ważny interes państwa nie stoi temu na przeszkodzie c) jest możliwe jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stojącemu na przeszkodzied) nie jest możliwe 26. Akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodza w życie: a) co do zasady po upływie siedmiu dni od dnia ich ogłoszenia b) z dniem ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoja temu na przeszkodzie c) z dniem ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym jeżeli ważny interes państwa tego wymaga d) w uzasadnionych przypadkach w terminie krótszym niż czternaście dni 27. Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych są: a) dzienniki urzędowe urzędów centralnych b) Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski C” c) wojewódzkie dzienniki ustaw d) dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej 28. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych przepisy porządkowe wchodzą w życie: a) po upływie siedmiu dni od dnia ich ogłoszenia b) w uzasadnionych przypadkach w terminie krótszym niż trzy dni c) z dniem ich ogłoszenia jeżeli wymaga tego ważny interes państwa i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoja temu na przeszkodzie d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 29. Uznanie administracyjne nigdy nie oznacza: a) dowolności organu administracyjnego w decydowaniu b) swobody określania składników stanu faktycznego c) aktów administracyjnych d) żadna z odp. nie jest właściwa 30. Wskaż organy mogące stanowić lokalne źródła prawa administracyjnego: a) komisarz wyborczy b) rada wydziału c) dyrektor urzędu morskiego d) żadna odp. nie jest właściwa 31. Akty administracyjne mogą być skierowane do: a)konkretnego ( zindywidualizowanego ) podmiotu w konkretnej sprawie b) podmiotu określonego generalnie w ogólnej sprawie c) podmiotu określonego generalnie w konkretnej sprawie d) konkretnego ( zindywidualizowanego ) podmiotu w ogólnej sprawie 32. Prawidłowy akt administracyjny musi być wydany zgodnie z: a) prawem materialnym b) prawem ustrojowym c) prawem procesowym d) właściwym wykorzystaniem samodzielności prawnej 33. Akty administracyjne konstytutywne: a) mają charakter twórczy b) mają charakter deklaratoryjny c) mają charakter konsutywno-deklaratoryjny d) żadna z odp. nie jest prawidłowa

34. Skutek prawny stosunku prawnego kształtowanego aktem administracyjnym konstytutywnym: a) powstaje z chwilą wydania aktu b)powstaje z chwilą doręczenia aktu adresatowi c) ex nunc d) ex tunc 35. Akty administracyjne negatywne: a) nieuwzględniają żądań strony b) nakładają na stronę obowiązki c) ustalają istnienia obowiązków strony d) żadna z powyższych odp. nie jest właściwa 36. Akt administracyjny może utracić swoją moc obowiązującą: a) w skutek zasadniczej zmiany okoliczności faktycznych b) w skutek uchylenia przez właściwy organ ( w przypadkach przez prawo przewidzianych ) c) z innej przyczyny przez prawo przewidzianej d) nie może być nigdy uchylony 37. Decyzjami administracyjnymi nie są: a) pozwolenia b) koncesjec) zezwolenia d) zarządzenia 38. Decyzja administracyjna składa się z: a) uzasadnienia faktycznego b) uzasadnienia prawnego c) pouczenia o środkach odwoławczych d) sentencji orzeczenia 39. Akt administracyjny zewnętrzny: a) adresowany może być do obywatela b) adresowany może być do spółki z.o.o. c) adresowany może być do organu podległego organowi wydającemu d) adresowany może być do pracowników podległych organowi wydającemu 40. Statut województwa: a) jest aktem normatywnym b) jest wewnętrznie obowiązującym źródłem prawa c) nie jest aktem prawa miejscowego d) nie jest źródłem prawa administracyjnego 41. Wskaż formę(-y) działania administracji: a) przyjęcie na studnia b) sprawdzenie stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze przez inspektora transportu drogowego c) wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 Konstytucji RP d) uchwala w sprawie przystąpienia powiatu do związku powiatów 42. Wskaż organ(-y) kompetentny(-e) do wydawania rozporządzeń ogłaszanych w Dzienniku Ustaw a) KRRiTV b) wojewoda c) Prezes NBP d) przewodniczący komitetu określonego w ustawie 43. Niezorganizowane źródła prawa: a) funkcjonują w ramach tzw. otwartego porządku prawnego b) są swoistą postacią normodawstwa w ramach tzw. zamkniętego porządku prawnego c) są ogłaszane w Monitorze Polskim B d) są źródłem prawa powszechnie obowiązującego Rzeczypospolitej Polskiej 44. Organy administracji publicznej: a) nigdy nie uwzględniają interesów indywidualnych b) mają własne interesy c) działają w interesie publicznym d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 45. Wskaż normę (-y) administracyjnego prawa procesowego: a) Prezes Rady Ministrów powołuje prezesa samorządowego kolegium odwoławczego b) „proszę wstać, Sąd idzie” c) sprzedaż alkoholu wymaga zezwolenia d) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji 46. Zgodnie z art. 92 Konstytucji RP z 2.04.1997 rozporządzenia: a) to tzw. przepisy wykonawcze b) wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie c) może być wydane przez inny organ niż wskazany w ustawie na podstawie subdelegacji d) mogą być wydawane przez „ministra bez teki” 47. Konstytucja w rozdziale poświęconym źródłem prawa: a) wprowadza otwarty system źródeł prawa powszechnie obowiązującego b) wprowadza hierarchię źródeł prawa c) wprowadza cenzurę z prawem wewnętrznym d) wprowadza nadrzędność ustawy nad Konstytucją 48. Zarządzenia: a) są wydawane na podstawie rozporządzeń b) mają one charakter wewnętrzny, jeśli wynika to z treści zarządzenia c) obowiązują jednostki organizacyjne nadrzędne podmiotowi wydającemu d) żadna z odp. nie jest właściwa 49. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych: a) wprowadza zasadę retroakcji prawa powszechnie obowiązującego b) określa które akty normatywne ogłaszane są w wojewódzkich dziennikach ustaw c) umożliwia nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej od wystąpienia przesłanki „ważnego interesu państwa” d) określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych 50. Do źródeł powszechnie obowiązującego prawa RP zalicza się: a) akty stanowienia prawab) akty stosowania prawa c) akty normatywne d) wszystkie akty prawne 51. Organ pomocniczy administracji publicznej to na przykład: a) Komisja rady gminy b) Dyrektor generalny urzędu c) Rada Legislacyjna d) Rzecznik praw obywatelskich 52. Który z podanych niżej podmiotów jest organem administracji publicznej: a) Starostwo powiatowe b) Komendant Główny Policji c) Komenda Głowna Policji d) Komenda powiatowa policji 53. Resortowy podział zadań administracji jest związany z: a) Działową strukturą administracji samorządowej b) Działową strukturą administracji rządowej c) Wyłącznie z administracją służbową d) Wyłącznie z administracją świadcząca 54. Terytorialny podział zadań administracji dotyczy: a) administracji rządowej i samorządowej b) tylko administracji rządowej c) tylko administracji samorządowej d) każda z powyższych odpowiedzi jest poprawna 55. Dekoncentracja i koncentracja resortowa to: a) odmiana dekoncentracji terytorialnej b) przekazywanie zadań publicznych do samodzielnego wykonywania c) instytucja uregulowana ustawowo d) Zjawisko ustrojowe zachodzące wyłącznie między organem z jednego resortu 56. Dekoncentracja terytorialna to: a) przekazywanie zadań samorządu województwa wojewodzie b) proces skupiania kompetencji c) warunek decentralizacji d) warunek centralizacji 57. Do administracji zdecentralizowanej zalicza się: a) Dyrektora Izby Skarbowej b) Komendanta wojewódzkiego policji c) starostę d) delegaturę Najwyższej Izby Kontroli 58. Organami administracji rządowej są: a) Wojewoda b) Powiatowy Rzecznik Praw Obywatelskich c) wójt, burmistrz, prezydent miasta d) Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego 59. Istotne cechy centralizacji to: a) ścisłe wyodrębnienie zadań i kompetencji jednostek administrujących b) brak podległości służbowej c) nadzór weryfikacyjny d) samodzielność prawna 60. Zakładem administracyjnym jest: a) Szkoła b) Zakład gospodarowania nieruchomościami komunalnymi c) Zakład naprawy urządzeń wodociągowych d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 61. Wojewoda jest: a) organem nadzoru nad działalnością samorządu województwa b) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie c) Terenowym organem administracji niezespolonej d) Organem nadzoru nad działalnością regionalnych delegatur Najwyższej Izby Kontroli 62. Ingerencja państwa w działalność samorządu terytorialnego polega na: a) zatwierdzaniu kandydatów do organów wykonawczych tego samorządu b) nadzorze sprawowanym przez sądownictwo administracyjne c) nadzorze weryfikacyjnym d) nadzorze hierarchicznym 63. Samorząd terytorialnym o zasięgu regionalnym obejmuje:a) powiat i gminę b) tylko gminę c) rejon administracyjny d) województwo 64. Marszałek województwa: a) jest zwierzchnikiem administracji publicznej w województwie b) jest organem stanowiącym samorządu województwa c) nadzoruje gminy i powiaty z obszaru województwa d) wydaje indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej 65. Powiat wykonuje zadania w zakresie: a) administracji samorządowej i rządowej b) wyłącznie administracji samorządowej c) administracji władczej d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 66. Organizacje społeczne, którym państwo przydało funkcje administrowania to: a) jednostki samorządu zawodowego b) stowarzyszenie c) partie polityczne d) przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 67. Aktem porządkowym prawa miejscowego może być: a) zarządzenie wójta b) zarządzenie starosty c) uchwala rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d) uchwała sejmiku województwa 68. Zarządzenie prezesa Rady ministrów: a) jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej o ile jest wydana na podstawie ustawy b) nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej c) może wkraczać w sferę praw, wolności lub obowiązków obywateli, jeśli powołuje się na szczegółowe upoważnienie ustawowe d) jest publikowana w Dzienniku Ustaw 69. Współcześnie podstawowymi formami działania administracji są: a) akty administracyjne b) akty normatywne c) umowy d) formy działań faktycznych 70. Zdolność do czynności prawnych na gruncie prawa administracyjnego może mieć osoba fizyczna: a) wyłącznie pełnoletnia b) pełnoletnia c) która ukończyła 15 lat d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 71. Akt administracyjny konstytutywny: a) może być wydany tylko za zgodą adresata b) może być wydany przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej c) kształtuje sytuacje administracyjnoprawne d) potwierdza istniejące sytuacje prawne 72. Akt administracyjny swobodny: a) dochodzi do skutku na podstawie swobodnie wyrażonej woli adresata tego aktu b) to akt o charakterze uznaniowym c) nie może wkraczać w sferę praw, wolności lub obowiązków obywateli d) wymaga opublikowania w dzienniku urzędowym 73. Akt administracyjny jednostronny to akt: a) dotyczący tylko administracji publicznej b) wydawany za zgodą adresata c) wydawany z inicjatywy wydającego go organu administracji publicznej?????????? d) rozstrzygający sprawę jednej strony ( osoby ) 74. akt administracyjny deklaratoryjny to akt: a) o charakterze niewiążącym b) deklarujący zobowiązanie się organu administracji publicznej do jakiegoś świadczenia c) potwierdzający istniejącą już sytuację prawną d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 75. Która z poniższych nazw jest poprawna: a) akt administracyjny uznaniowy b) akt administracyjny postanowieniowy c) akt administracyjny prawotwórczy d) akt administracyjny umowny76. Uznanie administracyjne: a) jest przejawem uznania organu administracji publicznej dla zasług adresata aktu administracyjnego b) wiąże się ze swobodą rozstrzygania sprawy wynikającą z konstrukcji normy prawnej c) pozostawia rozstrzygnięcie sprawy w zakresie nieskrępowanej swobody organu administracji publicznej d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 77. Prawidłowy akt administracyjny zewnętrzny musi być wydany zgodnie z prawem: a) materialnym lub formalnym b) ustrojowym, materialnym i formalnym c) ustrojowym lub materialnym d) każda z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa 78. Nieważny akt administracyjny: a) nie jest aktem administracyjnym b) jest eliminowany z obrotu prawnego ex tunc?????????????? c) jest eliminowany z obrotu prawnego ex nunc d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 79. Licencja na gruncie prawa administracyjnego jest: a) rodzajem umowy administracyjnej b) aktem administracyjnym ustalającym uprawnienia do wykonywania określonej działalności c) aktem normatywnym ustalającym zasady udzielania koncesji d) aktem administracyjnym przenoszącym prawa z zakresu własności intelektualnej 80. Umowa administracyjna: a) nie jest dopuszczalna na gruncie prawa administracyjnego b) jest dopuszczalna jako umowa administracyjna między osobami fizycznymi c) jest w działaniach administracji uregulowana tylko przez przepisy prawa administracyjnego d) nie podlega kontroli sądów administracyjnych 81. Porozumienie administracyjne a) nie jest przez polskie prawo administracyjne dopuszczone jako prawna forma działania administracji b) jest dopuszczone przez polskie administracyjne prawo materialne c) jest dopuszczone przez polskie administracyjne prawo ustrojowe d) nie może być zawierane miedzy podmiotami administracji publicznej 82. Przez kontrole rozumiemy: a) dzialalnoc sprawowaną przez podmiot nadrzedny organizacyjnie b) badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym c) usunięcie przyczyn rozbieżności d) przekazanie wyników dokonanych ustaleń do wiadomości publicznej za pośrednictwem ustawowo określonych środków przekazu 83. Nadzór jest instytucją prawną, która: a) wystepuje w układach nadrzedności i podporządkowania o charakterze funkcjonalnym b) występuje tylko w układach powiązań organizacyjnych c) występuje w powiązaniach między administracja rzadową a samorządową z uwagi na ich odrębność organizacyjną d) wystepuje w administracji rządowej 84. Kontrola państwowa jest sprawowana: a) przez opinię publiczną nad państwem b) przez organy administracji państwowej c) każda kontrola sprawowana z upoważnienia państwa d) przez Najwyższą Izbę Kontroli ( NIK ) 85. Kontrola społeczna administracji obejmuje: a) tylko prawo składania petycji b) prawo składania wniosków i skarg lub petycji c) prawo składania wniosków, skarg lub petycji wyłącznie w interesie publicznym d) prawo składania wniosków, skarg lub petycji wyłącznie w interesie prywatnym 86. Kontrola resortowa może być sprawowana: a) przez jednostki lub komórki organizacyjne wyspecjalizowane w kontroli??????????????? b) wyłącznie jako czynność towarzysząca działalności podstawowej c) przez Naczelny Sąd Administracyjny d) przez Naczelny Urząd Kontroli Resortowej 87. Kontrola sądowa nad administracją może być sprawowana: a) przez sądy powszechne b) tylko przez sądy powszechne c) tylko przez sądy administracyjne d) także przez sądy społeczne 88. Kontrola sprawowana przez sądownictwo administracyjne: a) miała swój odpowiednik w II Rzeczypospolitej b) została ustanowiona w Polsce Rzeczypospolitej Ludowej c) została ustanowiona w wykonaniu Konstytucji z 1997 r.d) została powołana do życia przez parlament pierwszej kadencji III Rzeczypospolitej

89 Sądy administracyjne są organami

a) Bezpośredniej kontroli administracji b) Pośredniej kontroli administracji c) Bezpośredniej kontroli aktów normatywnych centralnych organów administracyjnych d) Tylko bezpośredniej kontroli organów administracyjnych 90 Zakres kontroli sądownictwa administracyjnego:

a) Dotyczy spraw ustawowo wymienionych b) Został określony w postaci klauzuli generalnej uzupełnionej enumeracją negatywną c) Został określony w postaci klauzuli generalnej uzupełnionej enumeracją pozytywną d) Każda z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 100 Orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego:

a) Są ostateczne b) Nie mogą być wzruszone c) Mogą być prawomocne d) Mogą być wzruszone w trybie odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego 101 Sądy powszechne:

a) Nie kontrolują administracji publicznej b) Nie sprawują bezpośredniej kontroli administracyjnej c) Sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrole administracji publicznej d) Kontrolują administrację tylko w zakresie czynności cywilnoprawnych oraz deliktów urzędniczych 102 Powszechny obowiązek obrony ojczyzny może być realizowany: STRONA 451 W KSIĄŻCE

a) Wyłącznie w służbach zbrojnych b) W postaci służby zastępczej c) W zakresie obrony cywilnej d) W postaci świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie ogłoszenia mobilizacji 103 Obowiązek szkolny w Polsce obejmuje:

a) Tylko obywateli polskich b) Osoby do ukończenia 16 lat c) Osoby do ukończenia 18 lat d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 104 Wywłaszczenie nieruchomości:

a) Było możliwe tylko w Polsce Ludowej b) Może być dokonywane na bardzo ważne cele społecznie użyteczne c) Może być dokonywane na ustawowo określone cele publiczne d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 105 W Polsce wywłaszczenie obejmuje:

a) Tylko nieruchomości b) Nieruchomości lub ruchomości c) Tylko prawo własności d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 106 Konstytucyjne prawo zrzeszania się obywateli

a) Jest ograniczone tylko konstytucyjnie b) Nie umożliwia tworzenia zrzeszeń i udziału w zrzeszeniach godzących w ustrój polityczny i społeczny

Rzeczypospolitej Polskiej c) Dotyczy tylko partii i innych organizacji politycznych d) Dotyczy tylko stowarzyszeń 107 Według ustawy o gospodarce nieruchomościami organem właściwym w sprawach o wywłaszczenie jest:

a) Wójt lub burmistrz b) Wojewoda c) Starosta d) Dyrektor Urzędu Gospodarki Nieruchomościami 108 Imię i nazwisko:

a) Jest fakultatywnym elementem składowym przedsięwzięć prawnych skierowanych do konkretnego człowieka b) Może być zmienione według uznania osoby, której dotyczy c) Może być zmienione z ważnych względów, z których najważniejsze są wskazane w ustawie d) Może być zmienione z ważnych względów wskazanych wyczerpująco w ustawie 109 Wniosek o zmianę nazwiska ulega uwzględnieniu jeżeli jest uzasadniony:

a) Interesem społecznym b) Interesem bezpieczeństwa państwa c) Ważnymi względamid) Względami słuszności 110 Aktem prawa miejscowego może być: a) Zarządzenie wójta b) Zarządzenie starosty c) Uchwała rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d) Uchwała sejmiku województwa 111 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów:

a) Jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile jest wydane na podstawie ustawy b) Nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej c) Może wkraczać w sferę praw, wolności lub obowiązków obywateli, jeśli powołuje się na szczegółowe upoważnienie

ustawowe d) Jest publikowane w Dzienniku Ustaw 112 Współcześnie podstawowymi formami działania administracji są:

a) Akty administracyjne b) Akty normatywne c) Umowy d) Formy działań faktycznych 113 Zdolność do czynności prawnych na gruncie prawa administracyjnego może mieć osoba fizyczna:

a) Wyłącznie pełnoletnia b) Pełnoletnia c) Która ukończyła 15 lat d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 114 Akt administracyjny konstytutywny:

a) Może być wydany tylko za zgodą adresata b) Może być wydany przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej c) Kształtuje sytuacje administracyjno prawne d) Potwierdza istniejące sytuacje prawne 115 Akt administracyjny swobodny:

a) Dochodzi do skutku na podstawie swobodnie wyrażonej woli adresata tego aktu b) To akt o charakterze uznaniowym c) Nie może wkraczać w sferę prawa, wolności lub obowiązków obywateli d) Wymaga opublikowania w dzienniku urzędowym 116 Akt administracyjny jednostronny to akt:

a) Dotyczący tylko administracji publicznej b) Wydawany za zgodą adresata c) Wydawany z inicjatywy wydającego go organu administracji publicznej d) Rozstrzygający sprawę jednej strony (osoby) 117 Akt deklaratoryjny to akt:

a) O charakterze niewiążącym b) Deklarujący zobowiązanie się organu administracji publicznej do jakiegoś świadczenia c) Potwierdzający istniejącą już sytuację prawną d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 118 Która z poniższych nazw jest poprawna?

a) Akt administracyjny uznaniowy b) Akt administracyjny postanowieniowy c) Akt administracyjny prawotwórczy d) Akt administracyjny umowny 119 Uznanie administracyjne:

a) Jest przejawem uznania organu administracji publicznej dla zasług adresata aktu administracyjnego b) Wiąże się ze swobodą rozstrzygania sprawy wynikająca z konstrukcji normy prawnej c) Pozostawia rozstrzygnięcie sprawy w zakresie nieskrępowanej swobody organu administracji prawnej e) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 120 Prawidłowy akt administracyjny musi być wydany zgodnie z prawem:

a) Materialnym lub formalnym b) Ustrojowym materialnym i formalnym c) Ustrojowym lub materialnym d) Każda z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa 121 Nieważny akt administracyjny

a) Nie jest aktem administracyjnym b) Jest eliminowany z obrotu prawnego ex tunc c) Jest eliminowany z obrotu prawnego ex nunc d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa122. Wskaż prawidłowe pojecie prawne:

a) stowarzyszenie wyższej użyteczności b) stowarzyszenie c) stowarzyszenie zarejestrowane d) stowarzyszenie licencjonowane

123. Kontrola międzyresortowa:

a) nie może być kontrolą wewnętrzną, b) nie może być kontrolą zewnętrzną, c) może dotyczyć obywatela, d) jest przeprowadzana przez kolegia międzyresortowe.

124. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jest:

a) dokonywane w formie aktu normatywnego powszechnie obowiązującego, b) dokonywane w formie aktu administracyjnego zewnętrznego, c) skuteczne ex nunc, d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

125. Akt administracyjny wydany w II instancji jest:

a) ostateczny, b) nieostateczny, c) reformowalny, d) wewnętrznie obowiązujący.

126. Władztwo administracyjne jest:

a) tożsame z jednostronnością rozstrzygnięć administracji, b) szersze zakresowo od kryterium jednostronności rozstrzygnięć, c) węższe zakresowo od kryterium jednostronności rozstrzygnięć, d) charakterystycznym elementem aktu administracyjnego.

127. Koncesja jest:

a) aktem administracyjnym wewnętrznie obowiązującym, b) aktem normatywnym wewnętrznie obowiązującym, c) aktem administracyjnym skierowanym do osoby fizycznej lub prawnej, d) aktem administracyjnym stosowanym przez korporacje zawodowe w zawodach zaufania publicznego.

128. Zezwolenie w prawie administracyjnym jest:

a) pojęciem z zakresu prawa do własności intelektualnej, b) aktem normatywnym wewnętrznie obowiązującym, c) aktem administracyjnym skierowanym do osoby fizycznej lub prawnej, d) aktem administracyjnym stosowanym w ramach władzy rodzicielskiej.

129.. Nadzór w administracji publicznej może być sprawowany:

a) przez organ nadrzędny funkcjonalnie nad podmiotem nadzorowanym, b) przez sąd powszechny, c) przez sąd administracyjny, d) przez prokuraturę (nadzór ogólny prokuratury).

130. Sądownictwo administracyjne:

a) jest jedyną formą sądowej kontroli administracji w Polsce, b) jest instytucją nadzoru nad samorządem województwa, c) nie jest instytucją nadzoru nad działalnością samorządu zawodowego, d) jest instytucją kontroli legalności i celowości działalności samorządu powiatowego

131. Kontrola instancyjna w administracji publicznej jest sprawowana przez:

a) Naczelny Sąd Administracyjny nad wojewódzkimi sądami administracyjnymi, b) wojewódzki sąd administracyjm nad samorządowym kolegium odwoławczym, c) wojewodę oraz samorządowe kolegium odwoławcze, d) samorządowe kolegium odwoławcze nad wojewodą.

132. Akt stanu cywilnego stanowi:

a) częściowy dowód zdarzeń w nim zarejestrowanych, b) jeden z dowodów zdarzeń w nim zarejestrowanych, c) wyłączny dowód zdarzeń w nim zarejestrowanych, d) uzupełniający zdarzeń w nim zarejestrowanych.

133. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat życia: a) jest wydawany na 5 lat od daty jego wydania, b) jest wydawany na 5 lat od daty jego odbioru, c) może być wydany na czas nieoznaczony, d) nie może być wydany na czas nieoznaczony 134.Zmiana nazwiska:

a)może być realizowana w trybie admmistracyjnoprawnym, b) nic może być realizowana w trybie acimmistracyjnoprawnym, c) nie może być realizowana w trybie cywilnoprawnym, d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

135. Referendum samorządowe:

a) może mieć charakter regionalny, b) jest sposobem wyrażenia stanowiska przez osoby od ukończenia 21 lat, c) nie ma charakteru rozstrzygającego,

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...