Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Treść normy PN-92B-01706


Prowadzący A. Raczkowski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

PN_92_B_01706.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
PN_92_B_01706.pdf

PN-92/B-01706

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.aslan.com.pl

Zmiany, Poprawki, Uwagi

UKD 628.14/.15.

POLSKA NORMA

Numer: PN-92/B-01706

Tytuł: Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu

Grupa ICS: 91.140.60

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania w projektowaniu instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej.

1.2. Zakres stosowania normy. Normę naleŜy stosować w projektowaniu instalacji wodociągowych zaopatrujących w wodę, o jakości odpowiadającej jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze, obiekty budowlane i ich bezpośrednie otoczenie. Wymagania normy dotyczą instalacji wodociągowych nowych, rozbudowywanych i przebudowywanych, jeŜeli nie istnieją inne szczegółowe przepisy dotyczące urządzeń wbudowywanych do instalacji.

1.3. Określenia

1.3.1. instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-uŜytkową.

1.3.2. instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej słuŜąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyŜszonej temperaturze, uznanej za uŜytkową.

1.3.3. podłączenie wodociągowe - odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.

1.3.4. punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.3.5. odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, charakteryzujący się umownie stałym przepływem wody i stałą średnicą.

1.3.6. przepływ obliczeniowy - umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.

1.3.7. ciśnienie dyspozycyjne - ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w warunkach uznanych za obliczeniowe.

1.3.8. centralne przygotowanie ciepłej wody - wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów

Strona 1


PN-92/B-01706

czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną.

1.3.9. miejscowe przygotowanie ciepłej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów czerpalnych znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość funkcjonalno-uŜytkową.

1.3.10. uŜytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji wodociągowej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. WYMAGANIA OGÓLNE

2.1. Warunki zasilania instalacji i punktów czerpalnych w wodę. Instalacje wodociągowe obiektów budowlanych połoŜonych w obszarze centralnie zaopatrywanym w wodę powinny być połączone z siecią wodociągową zasilającą ten obszar. JeŜeli obiekt jest połoŜony poza obszarem centralnie zaopatrywanym w wodę, to instalację wodociągową moŜna zasilać z własnego ujęcia wody. Dopuszcza się zaopatrywanie instalacji wodociągowej z dwóch niezaleŜnych źródeł wody dla obiektów szpitalnych oraz innych obiektów, dla których ustanowiono takie wymagania odrębnymi przepisami. NiezaleŜnie od warunków zasilania i sposobu rozwiązania instalacji, ci