Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Dystrybucja, logistyka dystrybucji, kanały dystrybucji, magazyny dystrybucyjne


Prowadzący Ewa Kępka
Informacja dla prowadzących
Podgląd

4.03.12 Dystrybucja, logistyka dystrybucji, kanały dystrybucji, centra dystrybucyjne (1).docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Dystrybucja, logistyka dystrybucji,  kanały dystrybucji, magazyny dystrybucyjne

 1. Pojęcie i istota dystrybucji

Dystrybucja to fizyczne przemieszczanie produktów finalnych do końcowego odbiorcy. Dystrybucja odnosi się więc do fazy zbytu  wyrobów gotowych u producenta poczynając, przez sieć pośredników, do odbiorców końcowych. Zadaniem dystrybucji jest  udostępnienie produktu w czasie i miejscu odpowiadającym potrzebom nabywcy.

W procesie dystrybucji realizowane są następujące działania i dokonuje się przepływ strumieni :

 1. promocja,
 2. tworzenie kanałów komunikacyjnych np. negocjacje,
 3. akwizycja zamówień i uzgadnianie warunków kontraktu,
 4. fizyczny przepływ i składowanie towarów,
 5. przejmowanie i przepływ należności,
 6. przejmowanie prawa własności,
 7. przejmowanie ryzyka i odpowiedzialności za dotrzymanie warunków umowy.

Dystrybucja łączy  dwie funkcje : koordynacyjną  – łączenie podaży z popytem  /promocja, akcja ofertowa, konsultacje, negocjacje/ oraz  funkcję organizacyjną  - realizacja transakcji, obsługa zamówień czyli zarządzanie fizycznym przepływem towarów, informacji, dokumentów i pieniędzy.

Z uwagi na strukturę i organizacje procesu dystrybucji dokonywane są według różnych kryteriów podziały dystrybucji na różne jej rodzaje. Zostanie to omówione w dalszej części wykładuj.

 1. Kanały dystrybucji

Kanał dystrybucji to zbiór podmiotów uczestniczących w procesie dostarczania gotowego produktu do odbiorcy finalnego. Podmioty te stanowią szczeble i ogniwa kanału, przy czym początek kanału stanowi producent, a ostatnim elementem jest nabywca końcowy. Uczestnicy działający w kanale /łańcuchu/ dystrybucji między producentem i nabywcą to pośrednicy, mogący działać na różnych zasadach. Pośredników w kanale dystrybucji można podzielić na następujące grupy:

 1. podmioty przejmujące prawo własności,
 2. podmioty nieprzejmujące prawa własności  /agent, makler, komisant/,
 3. podmioty świadczące usługi wspomagające – spedytor, operator logistyczny, ubezpieczyciel, bank, agencja reklamowe itp.

Pośrednik w kanale dystrybucji wykonuje szereg czynności,  grupowanych w następujące funkcje : transakcyjna – negocjowanie warunków kontraktu, zawieranie umowy k/s, przejęcie ryzyka; funkcja operacyjna – zamawianie, organizacja dostaw oraz funkcja pomocnicza – zbieranie i przekazywanie informacji, badanie rynku, rozliczanie i finansowanie transakcji.

Struktura i organizacja funkcjonowania kanału dystrybucji ma decydujący wpływ na koszty, czas i poziom obsługi klienta. Cel logistyki dystrybucji – redukcja liczby ogniw przy zachowaniu poziomu jakości obsługi klienta.

Schemat przepływu produktów w kanale dystrybucji

POŚREDNIK

PRODUCENT                        SKŁAD

NABYWCA

 1. Pośrednicy w kanale dystrybucji

Pośrednicy w kanale dystrybucji mogą działać na własny rachunek i we własnym imieniu – dystrybutor, hurtownik, dealer, detalista, mogą działać we własnym imieniu lecz na cudzy rachunek – komisant, konsygnatariusz, mogą też działać na cudzy rachunek i w cudzym imieniu – agent, makler.

Dystrybutor zajmuje się obrotem towarami kupionymi od dostawców – krajowych lub zagranicznych. Jeżeli posiada wyłączność  sprzedaży na danym rynku określany jest jako dystrybutor wyłączny. Najczęściej łączy go z dostawcami umowa paroletniej współpracy, gdzie m.in. regulowane są kwestie podziału obowiązków i kosztów promocji – dystrybutor może bowiem sam prowadzić działalność promocyjną, ale może też współpracować w określonym zakresie  z dostawcami. Dystrybutor może niektóre towary sprzedawać pod własną marką handlową, jeśli uzna, że jego marka jest bardziej rozpoznawalna  niż producenta, lub zapewni większy prestiż rynkowy towarom. Dystrybutor w procesie organizacji dostaw i sprzedaży korzysta zazwyczaj z własnych kanałów dystrybucji.

Hurtownik to pośrednik, który sprzedaje towary  innym pośrednikom, zwykle detalistom. Działa na rynku artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku i artykułów żywnościowych. Szczególną rolę odgrywa w handlu zagranicznym, przy czym tu asortyment towarów jest większy – są to również maszyny, urządzenia, aparatura, sprzęt inwestycyjny oraz artykuły konsumpcyjne trwałego użytku. Hurtownik jest kupcem, który może działać nie tylko na własny rachunek, ale też na cudzy rachunek -  jako komisant, nie ponosząc ryzyka transakcyjnego otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji, bez względu na wynik transakcji. Hurtownik  nie posiada z reguły wyłączności, może więc zawierać transakcje z wieloma dostawcami, na każdą transakcje zawierana jest odrębna umowa.

Działalność hurtowa polega na z